Hemsil 3

06.01.11

E-CO planlegger en utvidelse av kraftstasjonen Hemsil 2. Det nye prosjektet kalles Hemsil 3. Aggregatet Hemsil 3 vil ha en installert effekt på 93 MW og en kraftproduksjon på 130 GWh. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har nå gitt klarsignal til at det kan søkes konsesjon.

Den nye stasjonen vil ha samme inntak ved Eikredammen som Hemsil 2 og ligge i Gol. Aggregatet i Hemsil 3 vil bli plassert 20 meter under de eksisterende aggregatene i Hemsil 2. Dette gir økt fallhøyde og dermed økt kraftproduksjon. Konsekvensen blir også at utløpet fra kraftstasjonen må gå i tunnel helt ned til Hallifossen på grensa mellom Gol og Nes. For å utnytte flomvannføringen i Hemsil, innebærer planen også en ny tunnel fra Eikredammen til kraftstasjonen i Gol.

Utbyggingen innebærer at det kommer et nytt aggregat på 93 MW i tillegg til de to aggregatene på 49 MW i Hemsil 2 på Gol. Det nye anlegget vil utnytte flomvassføringen bedre og gi en tilleggsproduksjon på 130 GWh.

Hemsil 3 er tenkt kjørt som hovedaggregat, mens Hemsil 2 vil kjøres når det er mer vann tilgjengelig enn det det nye aggregatet kan utnytte.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har åpnet for å flytte prosjektet Hemsil 3 fra kategori 2 til kategori 1 i Samla plan. Årsaken til at Direktoratet for naturforvalting har endret syn på utbygging av Hemsil 3 er at vannkvaliteten i Hallingdalselva har blitt mye bedre enn den var på midten av 1980-tallet. Dessuten er konsekvensene av å ta ut tunnelmasse mindre i dag enn på 1970-tallet fordi dagens deponering gir mindre naturinngrep og miljøkonsekvenser.

Prosess videre

Det at DN nå har åpnet for at det kan søkes om konsesjon markerer starten på en lang prosess. Det første formelle skrittet er å melde utbyggingen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), i form av en rapport og en brosjyre. Dette vil forhåpentlig skje våren 2011. Dette materialet vil legges ut på E-COs nettsider. NVE vil deretter kalle inn til et folkemøte, for å få innspill til konsekvensutredningene. NVE tar hensyn til disse innspillene når det skal settes rammer for konsekvensutredningene, som skal foretas av eksterne fagmiljøer.

I løpet av neste år vil det bli samlet inn nødvendige data til det endelige analysearbeidet som i sin tur skal sammenfattes i en ny rapport. Denne rapporten vil lagt ved søknaden om konsesjon til NVE. Deretter kaller NVE inn til nytt folkemøte der folk kan ta stilling til om de er positive eller negative til prosjektet.


Kontakt Hemsil 3

Halvor Kr. Halvorsen
Fagsjef, E-CO Energi
halvor.halvorsen@e-co.no 

Tlf. 24 11 65 11
Mob. 97 50 50 51

 
Hemsil 3 kraftverk

E-CO planlegger en ny kraftstasjon Hemsil 3. Kraftverket vil ha en årlig kraftproduksjon på mellom ca. 91 GWh.

Last ned brosjyre om kraftverksplanene