Resultat per 3. kvartal 2010: Solid resultat hittil for E-CO

27.10.10

Pressemelding 13/10

E-CO Energi fikk et godt resultat for årets ni første måneder. Et lavt tilsig medførte lavere produksjon enn normalt, men dette kompenseres av forholdsvis høye kraftpriser. Resultat etter skatter ble 713 millioner kroner for perioden januar til september. Justert for fjorårets gevinst på salget av eierposten i EB Kraftproduksjon, er resultatet nær uendret i forhold til i fjor. Byrådet i Oslo har i sitt budsjettforslag for 2011 signalisert at kommunen vil ta ut et ekstraordinært utbytte på 2 milliarder kroner. E-CO vurderer at dette ikke vil svekke selskapets finansielle stilling vesentlig sett i forhold til konsernets strategi.

E-CO Energi oppnådde et godt resultat i de tre første kvartalene i 2010. Resultat før skatter ble 1 688 millioner kroner mot 2 257 millioner kroner for de tre første kvartalene i 2009, som inkluderte en gevinst på 759 millioner kroner vedrørende salget av eierposten i EB Kraftproduksjon. Justert for denne gevinsten, økte resultatet før skatter med 13 prosent. Denne forbedringen skyldes først og fremst at kraftprisene hittil i 2010 har vært betydelig høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Konsernets kraftproduksjon for perioden januar til september var ca. 1 TWh lavere enn gjennomsnitt for de siste 10 år. De høyere prisene i kraftmarkedet medførte at grunnrenteskatten økte betraktelig, slik at resultat etter skatter på 713 millioner kroner havnet på samme nivå som i fjor, justert for salgsgevinsten.

De høye kraftprisene skyldes at vinteren var tørr og kald, og i tillegg var en betydelig del av svensk kjernekraftproduksjon ute stor deler av vinteren. Dette førte til et stort hydrologisk underskudd og høye kraftpriser. Ved utgangen av 3. kvartal var det fortsatt et betydelig hydrologisk underskudd i Norden. I E-CO Energis prisområde (NO1) er imidlertid magasinfyllingen forholdsvis god.

E-COs driftsinntekter per 3. kvartal 2010 ble 2 623 millioner kroner som er 12 prosent høyere enn i 2009. Kraftproduksjonen gikk ned i forhold til i fjor, men høyere salgspris førte likevel til en inntektsoppgang.

Driftsresultatet hittil i år ble 1 898 millioner kroner som er 15 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Driftskostnadene økte med 3 prosent i forhold til fjoråret.

Netto finanskostnader ble 210 millioner kroner i de første tre kvartalene i 2010 mot 183 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009. Økningen skyldes at det i 2009 ble inntektsført reversering av regnskapsførte urealisert valutatap fra året før.

Skattekostnaden ble på 975 millioner kroner per 3. kvartal 2009 mot 793 millioner kroner i samme periode i 2010. Økningen relaterer seg spesielt til grunnrenteskatten, som ble mye høyere i de ni første månedene i år sammenlignet med i fjor. Økningen skyldes de vesentlig høyere spotprisene i inneværende år.

Gjennomsnittlig systempris ble på 40,0 øre per kWh per 3. kvartal 2010. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 30,6 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 44 øre per kWh mot ca. 35,5 øre per 3. kvartal 2009. Den oppnådde salgsprisen var 9 prosent høyere enn gjennomsnittlig timeveid systempris for perioden januar til september. I forhold til områdeprisen for Oslo var salgsprisen 6 prosent høyere.

Konsernets kraftproduksjon var 6 042 GWh per 3. kvartal i år. I tilsvarende periode i 2009 var kraftproduksjonen 6 729 GWh.

Ved utgangen av 3. kvartal 2010 var konsernets egenkapitalandel 47,8 prosent mot 41,0 prosent ved årets begynnelse og 42,8 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Byrådet i Oslo signaliserer i sitt budsjettforslag for 2011 at kommunen vil ta ut et ekstraordinært utbytte på 2 milliarder kroner til neste år, i tillegg til et ordinært utbytte på et nivå tilsvarende tidligere år. E-CO Energi vurderer at det ekstraordinære utbyttet ikke vil svekke selskapets finansielle stilling vesentlig sett i forhold til konsernets strategi.

E-COs vannmagasiner har en høyere fyllingsgrad enn landsgjennomsnittet ved utgangen av 3. kvartal. I tråd med konsernets prissikringsstrategi er en vesentlig andel av forventet produksjon siste kvartal prissikret til tilfredsstillende priser.

 

Nøkkeltall* – E-CO Energi (mill. kr.):

 

Per 3. kvartal
2010

Per 3. kvartal
2009

2009

Driftsinntekter

2 623

2 351

3 365

Driftskostnader

(725)

(703)

(973)

Driftsresultat

1 898

1 648

2 392

Resultat før skatter

1 688

2 257

2 909

Resultat etter skatter

713

1 464

1 762

Egenkapital

7 974

7 764

7 261

Gjeld og egenkapital

16 667

18 140

17 720

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

 

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør,
E-CO Energi

t. 24 11 69 10
m. 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans
og risikokontroll, E-CO Energi

t. 24 11 69 15
m. 928 03 456