Resultat for første halvår 2010: Et godt første halvår 2010 for E-CO Energi

31.08.10

Pressemelding 09/10

E-CO Energi fikk et godt halvårsresultat i 2010. Lite nedbør i vinter medførte lavere produksjon enn normalt, men dette ble kompensert av høye kraftpriser. Konsernet oppnådde en realisert salgspris som var fire prosent høyere enn områdeprisen i halvåret. Dette skyldes i stor grad en vellykket produksjonsdisponering. Høyere spotpriser resulterte i en betydelig økning i grunnrenteskatt og i skatteprosent. Halvårsresultatet ble 612 millioner kroner som er 707 millioner kroner lavere enn i 2009. Justert for fjorårets salgsgevinst økte resultatet med 43 millioner kroner.

E-CO Energi oppnådde et godt resultat i første halvår 2010. Før skatter ble resultatet 1 370 millioner kroner mot 1 907 millioner kroner i fjor, da konsernet bokførte en gevinst på 759 millioner kroner ved salget av eierposten i EB Kraftproduksjon. Justert for denne gevinsten, økte resultat før skatter med 222 millioner kroner. Denne forbedringen skyldes først og fremst at kraftprisene var betydelig høyere i den første halvdelen av 2010 enn i tilsvarende periode i fjor. Kraftproduksjonen i halvåret ble på tilnærmet samme nivå som i fjor, men den var en god del lavere enn gjennomsnittsproduksjonen i første halvår for de siste 10 år.

De høye kraftprisene skyldes at vinteren var tørr og kald, og i tillegg var en betydelig del av svensk kjernekraftproduksjon ute stor deler av vinteren.  Fra historisk sett meget høye nivåer i vinter falt spotprisene noe tilbake i 2. kvartal, men ble liggende på et høyt nivå for årstiden. Ved utgangen av halvåret var det fortsatt et betydelig hydrologisk underskudd i Norden.

Driftsinntektene i første halvår ble 1 995 millioner kroner som innebærer en økning på 18 prosent i forhold til første halvår i fjor. Realiserte salgspris økte med i underkant av 20 prosent. I motsetning til fjoråret ga den finansielle prissikringen et negativt bidrag til driftsinntektene i første halvår i år. Realisert salgspris ble likevel høyere enn den timeveide spotprisen på grunn av en gunstig disponering av den fysiske kraftproduksjonen.

Driftsresultatet i første halvår 2010 ble 1 523 millioner kroner, tilsvarende en forbedring på 25 prosent i forhold til i fjor.

Netto finanskostnader ble 153 millioner kroner i første halvår 2010 mot 106 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009. Økningen skyldes at det i første halvår 2009 ble inntektsført reversering av regnskapsførte urealisert valutatap fra året før.

Skattekostnaden økte fra 588 millioner kroner i første halvår 2009 til 758 millioner kroner i samme periode i 2010. Økningen relaterer seg spesielt til grunnrenteskatten, som ble mye høyere i første halvår i år sammenlignet med i fjor. Økningen skyldes de vesentlig høyere spotprisene i inneværende år.

Gjennomsnittlig systempris ble 41,8 øre per kWh i første halvår 2010 mot 32,2 øre per kWh i tilsvarende periode i fjor. Gjennomsnittlig salgspris i halvåret ble ca. 45 øre per kWh som er ca. syv øre høyere enn i første halvår 2009. Den oppnådde salgsprisen var åtte prosent høyere enn gjennomsnittlig timeveid systempris i halvåret. I forhold til områdeprisen for Oslo var salgsprisen fire prosent høyere.

Konsernets kraftproduksjon var 4 429 GWh i første halvår i år. I tilsvarende periode i 2009 var kraftproduksjonen 4 462 GWh.

Ved utgangen av første halvår 2010 var konsernets egenkapitalprosent 48,6 prosent mot 41,0 prosent ved årets begynnelse og 42,1 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Konsernets vann- og snømagasiner er på et lavere nivå enn normalen ved utgangen av første halvår. En vesentlig andel av forventet produksjon i resten av året er prissikret til tilfredsstillende priser.


Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

 

første  halvår 2010

første  halvår 2009

2009

Driftsinntekter

1 995

1 686

3 365

Driftskostnader

(472)

(466)

(973)

Driftsresultat

1 523

1 220

2 392

Resultat før skatter

1 370

1 907

2 909

Resultat etter skatter

612

1 319

1 762

Egenkapital

7 873

7 619

7 261

Gjeld og egenkapital

16 200

18 092

17 720

*E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør,
E-CO Energi

24 11 69 10
909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll,
E-CO Energi

24 11 69 15
928 03 456 Driftsinntekter

Driftskostnader

Driftsresultat

Resultat før skatter

Resultat etter skatter

Egenkapital

Gjeld og egenkapital