E-COs kommentarer til høringsuttalelser om skredsikring i Aurland

26.08.10

E-CO Vannkraft as har i samarbeid med Aurland kommune meldt om et prosjekt om "Overføring av vann til Viddalsmagasinet for skredsikring i Flåm og Flåmsdalen" til NVE 15.12.2009. Meldingen har vært på høring og det er mottatt høringsuttalelser fra flere instanser. E-CO gir her sine kommentarer til de enkelte punktene i uttalelsene som har kommet inn.

Stampa Furekamben

Fjellområdet Stampa med Furekamben risikerer å rase ut i Aurlandsfjorden

Oppsummering av kommentarene

E-CO ønsker at de geofaglige utredningene skal gjennomføres og avsluttes før NVE fastsetter et endelig konsekvensutredningsprogram. Det er etter vårt syn avgjørende å oppnå en konklusjon på spørsmålet om skredrisikoen og begrunnelse for dreneringstiltaket før man iverksetter konsekvensutredningen.

Dersom den faglige konklusjon og helhetlige vurdering er å sikre fjellpartiet mot skred, vil E-CO utarbeide en anbefalt teknisk løsning med kostnadsoverslag som også kan ligge til grunn for NVEs fastsettelse av konsekvensutredningsprogram.

Med bakgrunn i ovenstående forutsetning og sammenheng, mener E-CO at det er hensiktsmessig å fastsette et program for konsekvensutredning som skal tilfredsstille det behovet Stortinget har for å fatte vedtak i saken med sikte på en hurtig konsesjonsbehandlingsprosess.

E-COs kommentarer til høringsuttalelser - melding om overføring av vann til Viddalsmagasinet