Forrige: 6. Revisjonsberetning

7. Erklæring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-5

Styrets medlemmer og administrerende direktør erklærer følgende: 

Årsregnskapet for 2009 er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med norske regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

 

Årsberetningen for 2009 gir, etter vår beste overbevisning, en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretakene står overfor.

 

Oslo, 8. mars 2010
Styret i E-CO Energi as

 
Forrige: 6. Revisjonsberetning