Forrige: Ytre miljø

Fremtidig utvikling

Det søkes å skape økte verdier gjennom optimalisering av drift og styring av kraftverkene samt best mulig utnyttelse av de disponible vannressursene. Konsernet følger en strategi med fokus på organisk vekst - kombinert med en ambisjon om å være nav i en restrukturering av kraftbransjen i Norge. E-CO Energi prefererer eierskap til fysisk kraftproduksjon fremfor finansielle eierposisjoner. I tråd med denne strategien, gjennomførte konsernet i januar 2010 en investering i Embretsfosskraftverkene DA der konsernet eier 50 prosent og Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS eier de øvrige 50 prosent. Selskapet skal bygge ut eksisterende Embretsfoss kraftstasjon og får med dette en økt produksjon på 120 GWh. Investeringen er på totalt 730 millioner kroner. E-CO Energis andel av total produksjon etter utvidelsen vil være på 165 GWh.

 

Strategisk plan for E-CO Energi omfatter verdiskaping fra egen fysisk kraftproduksjon samt investering i ytterligere vannkraftproduksjon i den grad lønnsomme investeringsalternativer foreligger. Konsernet arbeider med flere mulige alternativer. Konsernet besitter betydelig kompetanse innen effektiv planlegging, styring og drift av vannkraftproduksjon. E-CO Energis finansielle kapasitet er meget tilfredsstillende.

 

Til tross for den store kraftutvekslingskapasiteten det norsksvenske kraftområdet har med andre land, forventes det fortsatt at variasjoner i vanntilsiget i årene framover vil kunne gi store variasjoner i kraftprisen. Kostnadene i termisk kraftproduksjon vil fortsatt påvirke kraftprisen i Norge. Påvirkningen vil variere med den gjeldende hydrologiske situasjonen i det norsk-svenske kraftområdet. Prisen på kull, olje, gass og CO2-utslipp vil også være viktig. Et usikkerhetsmoment for framtiden vil være hvor stor andel av framtidig kraftproduksjon, i Norden og på kontinentet, som vil komme fra fornybar energi og kjernekraft. Jo større denne andelen vil bli, desto mindre vil prisen bli påvirket av termiske kostnader.

 

E-CO Energi skal vokse innen vannkraft. Konsernet er i gang med å realisere målet om å øke kraftproduksjonen med 1.000 GWh innen 2015. Vannkraften står i en særstilling i Norge når fremtidens behov for fornybar, regulerbar og lønnsom kraft skal dekkes. Målene som kommer til uttrykk i Stortingets klimaforlik og EUs fornybardirektiv er ambisiøse og tydelige. En avgjørende suksessfaktor er imidlertid rammevilkår som underbygger målene. Styret ser frem til at myndighetene i 2010 tar dette på alvor og i større grad legger forholdene til rette for fortsatt utbygging av skånsom og utslippsfri vannkraft.

Styret er godt fornøyd med virksomheten og resultatet og retter en takk til alle ansatte for innsatsen i 2009.

 

 

Oslo, 8. mars 2010

Styret i E-CO Energi as

 
Forrige: Ytre miljø