Forrige: Organisasjon og arbeidsmiljø
Neste: Fremtidig utvikling

Ytre miljø

All E-CO Energis kraftproduksjon i 2009 var fra fornybare kilder, som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Dersom en regner med at E-CO Energis kraftproduksjon erstatter kraft som ellers ville blitt produsert fra andre aktører i det nordeuropeiske kraftmarkedet, vil E-CO Energis vannkraftproduksjon i 2009 gi et positivt CO2-bidrag på 5,3 millioner tonn CO2 ¹. Det tilsvarer de årlige utslippene til om lag to millioner biler. På den måten skaper E-CO Energi verdier lokalt, regionalt, nasjonalt og bidrar til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt lokalt og globalt.

 

E-CO Energi har i 2009 videreført arbeidet med å forbedre selskapets rutiner for miljørapportering. Det er utarbeidet en miljørapport der et sett av indikatorer for å dekke status for de viktigste miljøaspektene ved E-CO Energis aktiviteter er definert. Til fjorårets rapport ble rapporteringen på klimagassutslipp utvidet. Denne rapporteringen er videreført i år. I 2009 tilsvarte E-CO Energis klimagassutslipp ca. 1 960 tonn CO2-ekvivalenter, mot 1 398 tonn i 2008.

 

Til tross for at vannkraft er fornybar, ren energi, påvirker bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg miljøet. Virkningene er i hovedsak lokale, knyttet til fysiske inngrep i naturen og påvirkning av biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i produksjonsvirksomheten, er E-CO Energi opptatt av at eventuelle miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig.

 

I 2009 ble det gjennomført flere biotopjusterende tiltak i anleggene. De mest markante tiltakene var etablering av terskler og minstevannsføring i Hemsila, fisketrapp i Aurlandsvassdraget og fisketjern i steinbruddet ved Stolsvatn. For øvrig vises til egen miljørapport.

 

¹ Kilde, SINTEF-rapport TRA 6583, Reduserte CO2-utslipp som følge av fornybar kraftproduksjon i Norge, November 2007. 

 
Forrige: Organisasjon og arbeidsmiljø
Neste: Fremtidig utvikling