Forrige: Tilknyttede selskaper
Neste: Ytre miljø

Organisasjon og arbeidsmiljø

Det var 156 fast ansatte per 31.12.2009. I tillegg ble det inngått kontrakt med tre lærlinger. I løpet av 2009 fikk konsernet 12 nye medarbeidere i faste stillinger og 5 personer sluttet, hvorav 2 gikk av med avtalefestet pensjon.

 

Styre og ledelse
Styret har syv medlemmer, hvorav fem er aksjonærvalgt. Ny styreleder, Erik Nygaard, ble valgt på generalforsamlingen i 2009. Styret avholdt 7 ordinære og 7 ekstraordinære styremøter i 2009.

 

Konsernledelsen består av syv personer. Odd Øygarden var konstituert administrerende direktør frem til Tore Olaf Rimmereid tiltrådte 1. september. Videre var Egil Skøien konstituert direktør for økonomi, finans og risikokontroll frem til Stine Rolstad Brenna tiltrådte 19. oktober.

 

Helse, miljø og sikkerhet
Målet for HMS-arbeidet er å beskytte menneskers liv og helse, arbeidsmiljø, det ytre miljø samt sikre anlegg, produksjon, kunnskap og informasjon slik at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap.

 

HMS er en del av linjeledelsens ansvar. Det legges vekt på forebyggende arbeid bl.a. gjennom internkontrollsystem, opplæring på alle plan og kontinuerlig fokus på HMS-arbeidet. Arbeidet med forebyggende HMS og uønskede hendelser har hatt spesiell oppmerksomhet gjennom året.

 

Det er foretatt helseundersøkelser i deler av organisasjonen i 2009 som er etterfulgt av tiltak for å videreutvikle det positive arbeidsmiljøet med høy trivsel og lavere sykefravær. E-CO Energi har gjennom avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA -avtale) sterk fokus på oppfølging av sykmeldte. Det er ikke avdekket fravær med direkte yrkesrelaterte årsaker. Innen forebyggende helse tilbys jevnlige helsekontroller med undersøkelser om et bedre arbeidsmiljø, tilbud om fysikalsk behandling og tilrettelegging for ulike trimaktiviteter.

 

Sykefraværet i 2009 ble på 3,4 prosent, sammenlignet med 2,6 prosent året før. Det er registrert vedvarende lavt sykefravær under 4 prosent gjennom hele året. I løpet av 2009 ble det i produksjonsvirksomheten registrert fem skader hvorav tre skader med fravær på til sammen 84,5 dager. Det gir en skadefrekvens (H-verdi) på 20,6 og et skadefravær (F-verdi) på 348,8. Skadefrekvensen angir antall skadetilfeller per million arbeidstimer og skadefraværstallet viser antall sykedager på grunn av skader per million arbeidstimer. Begge disse faktorene har økt i forhold til 2008. Utstyr og maskiner som forårsaket denne ene ulykken, er forbedret for å hindre tilsvarende i fremtiden. Det var ingen alvorlige personskader i konsernet i løpet av 2009.

 

Kompetanse, arbeidsmiljø og kultur
Kompetanseutvikling og kompetansedeling er høyt prioritert, og tiltak som eksempelvis senior-junior opplegg har blitt styrket i 2009. Ny rekruttering, internopplæring, videre- og etterutdanning og ledersamlinger er sentrale aktiviteter. Medarbeider samling, introduksjon for nyansatte, studieturer, leverandøroppfølging, deltakelse i bransjenettverk og samarbeid om traineer inngår også som tiltak i denne forbindelse.

 

Høsten 2009 ble det gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse med meget høy deltakelse. Resultatene på sentrale områder som f.eks. jobbtilfredshet, teamwork, HMS og ledelse var meget tilfredsstillende og viste fremgang fra forrige undersøkelse. I arbeidet med selskapsverdiene "Engasjert, Skikkelig og Skapende" er fokus på arbeidsmiljø, interessante oppgaver og jobbmestring viktige områder.

 

Likestilling
Styret i E-CO Energi består av syv medlemmer, hvorav to er kvinner. Av de aksjonærvalgte styrerepresentantene er kvinneandelen 40 prosent.

 

Det er 22 kvinnelige ansatte i faste stillinger i konsernet. Dette gir en kvinneandel på 15 prosent. To av syv medlemmer i konsernledelsen er kvinner. Det er totalt 4 kvinnelige ledere hvorav 2 ble ansatt i 2009. I deltidsstillinger er flertallet kvinner. Det er ingen ansatte med minoritetsbakgrunn.

 

Det er ikke en tilfredsstillende andel kvinner i selskapet. Det er særlig vanskelig å rekruttere kvinner til tekniske stillinger og i fagarbeiderstillinger. Som oftest er det ikke kvinnelig søkere til disse stillingene selv om E-CO Energi oppfordrer kvinner til å søke. Konsernet har iverksatt en rekke tiltak som del av selskapets langsiktige rekrutteringsstrategi. Disse omfatter bl.a. aktiv bruk av kvinnelige ansatte i profileringsarbeidet mot skole- og utdanningssektoren, kvinnelig lærling som deltaker i rekrutteringsteam og på yrkesmesser, kvinnelige studenter i sommerjobber og i prosjektoppgaver, prioritere kvinnelige søkere på traineestillinger.

 

Selskapet har gjennomgått rutiner knyttet til ansettelser, forfremmelser, lønn- og kompensasjonsvilkår samt kompetansetiltak for å sikre at man ikke diskriminerer på grunnlag av kjønn, alder, etnisitet eller religion.

 
Forrige: Tilknyttede selskaper
Neste: Ytre miljø