Forrige: Forretningsutvikling
Neste: Tilknyttede selskaper

Rammevilkår

E-CO Energi har som mål å vokse innen vannkraft. Vannkraften står i en særstilling når fremtidige behov for mer ren, lønnsom og regulerbar kraft skal dekkes. I dette perspektivet er det viktig at norske myndigheter er varsomme med å legge begrensninger på eksisterende kraftproduksjon. Regjeringens adgang til å revidere konsesjonsvilkår, kan resultere i varig tap av produksjonsevne i flere av E-CO Energis anlegg. Konsernet er enig i at det i enkelte vassdrag er behov for endrede vilkår av hensyn til naturen. Imidlertid er det hverken miljøriktig eller kostnadseffektivt å gi slipp på kraftproduksjon i ett vassdrag hvis den må erstattes med utbygginger i andre vassdrag eller utbygging av andre kraftkilder. Myndighetene må være bevisst at et eventuelt produksjonstap ikke bare har økonomiske følger for E-CO Energi og vertskommunene, men at det også har miljømessige konsekvenser.

 

For å stimulere til investeringer i fornybar kraft varslet Regjeringen i september at et felles norsk/svensk sertifikatmarked vil bli innført fra 2012. E-CO Energi mener primært at fornybarmålene bør kunne nås uten subsidier. Dersom støtteordninger skal tas i bruk, bør disse være teknologinøytrale og kostnadseffektive. Det innebærer at den ordningen må velges som utløser investeringer i flest mulig kilowatt-timer utslippsfri kraft per støttekrone. Den forventede satsingen på fornybar kraft i Norden og i landene på kontinentet, forutsetter imidlertid utbygging av nye utenlandsforbindelser. Høy andel av termisk kraftproduksjon og økende innslag av vindkraft på kontinentet, øker etterspørselen etter norsk reguleringsevne.

 

Statnett presenterte i oktober sin nettutviklingsplan. I perioden frem til 2025 planlegges en betydelig forsterking av overføringskapasitet til utlandet. Konsernet støtter Statnetts planer og er også positiv til andre initiativ for å styrke utvekslingskapasiteten. Alternativet er at vannkraftverdiene vil kunne forvitre og fornybartiltakene i Norge vil ha liten eller ingen positiv klimaeffekt. Opinionsundersøkelser gjennomført i 2009 tyder på at nordmenn er positive til nye utenlandsforbindelser spesielt og vannkraft generelt. Én undersøkelse viste at kun én prosent av de spurte i et landsrepresentativt utvalg hadde et negativt totalinntrykk av vannkraften. E-CO Energi har i løpet av året gjennomført omdømmeundersøkelser i egne regioner, med tilfredsstillende resultater.

 

Sponsoring
E-CO Energi bruker sponsoring som et av virkemidlene i konsernets profilering overfor eksterne og for å bygge fellesskap blant ansatte. Sponsorengasjementet i 2009 har i hovedsak vært lokalt og regionalt forankret. Konsernet støtter lag, utøvere og arrangementer innen kultur og idrett i kommuner der konsernet er representert. I tillegg har konsernet langsiktige samarbeidsavtaler på nasjonalt plan med miljøbevegelse og frivillig organisasjonsliv.

 
Forrige: Forretningsutvikling
Neste: Tilknyttede selskaper