Forrige: Produksjonsvirksomheten
Neste: Rammevilkår

Forretningsutvikling

E-CO Energi ønsker å utvikle eksisterende kraftverk og fallrettigheter videre. Konsernet har som mål å øke produksjonen med 1.000 GWh innen 2015 gjennom nyutbygging, oppgradering og utvidelser.

 

Aurland kommune og E-CO Energi samarbeider om å fremme tiltak mot skred og flom som samtidig vil gi økt kraftproduksjon i Aurlandskraftverkene. I 2009 åpnet Stortinget for konsesjonsbehandling av overføring av vann fra den vernede Gudmedøla i Flåmsvassdraget og fra området Stampa til Viddalsmagasinet. E-CO Energi sendte melding til NVE i desember 2009 om prosjektet, med sikte på oppstart av arbeidet med konsekvensutredning i 2010.

 

Både i Aurland og i Hallingdal utredes mulighetene for å utnytte regulerings- og fallrettigheter ved utbygging av nye kraftverk i regulerte vassdrag. I 2009 ble det sendt melding til NVE om utbygging av Frosen kraftverk, som vil utnytte fallet mellom Mjåvatn og Rødungen. En overordnet plan for utviklingen av kraftanleggene i Aurland og Hallingdal vil ferdigstilles i 2010.

 

NVE startet opp arbeidet med vilkårsrevisjon for Hemsilreguleringen i 2009. E-CO Energi forventer at NVE vil ta stilling til om det skal åpnes for vilkårsrevisjon i løpet av 2010. Konsernet har sendt søknad om tillatelse til konsesjonsbehandling av prosjektet Hemsil II ut fra prosjektets kategorisering i Samlet plan. E-CO Energi tar sikte på å sende melding til NVE i løpet av 2010 for Hemsil II i Gol. Konsesjonssøknad for oppgradering av Brekkefoss kraftverk i Hemsedal er til sluttbehandling i NVE. Oppgradering og utvidelse av kraftverket vil iverksettes så snart konsesjon foreligger.

 

Saksbehandlingen for Mork kraftverk i Lærdal er ferdig i NVE med en positiv innstilling til Olje- og energidepartementet. Det antas at Olje- og energidepartementet vil fatte vedtak i saken i 2010.

 

Oppland Energi har sendt inn konsesjonssøknad for Rosten kraftverk i Sel kommune.

 

Salget av 30 prosents andelen i EB Kraftproduksjon var betinget av en opsjon for E-CO Energi om å bli medeier i kraftverkene i Embretsfoss. Konsernet valgte å benytte denne opsjonen og pr. januar 2010 er selskapet Embretsfosskraftverkene DA under stiftelse, med E-CO Energi, gjennom heleid datterselskap E-CO Vannkraft, som eier av 50 prosent. En oppgradering og utvidelse av kraftverkene i Embretsfoss er startet, med samlet forventet årlig produksjon på om lag 330 GWh og planlagt ferdigstillelse i 2013.

 
Forrige: Produksjonsvirksomheten
Neste: Rammevilkår