Forrige: Redegjørelse for årsregnskapet
Neste: Produksjonsvirksomheten

Årsresultat og disponeringer

Morselskapets årsresultat viser et overskudd på 854 millioner kroner. Netto finansposter utgjør 876 millioner kroner mot 1.113 millioner kroner i 2008. Inntekter på investering i datterselskaper utgjør 1.150 millioner kroner, mens netto finanskostnader utgjør 274 millioner kroner.

 

Styret foreslår følgende disponering av overskuddet på 854 millioner kroner i E-CO Energi as for regnskapsåret 2009:

Utbytte:  

 800 millioner kroner

Til annen egenkapital:

 54 millioner kroner


 

E-CO Energi as har 433 millioner kroner i fri egenkapital per 31. desember 2009.

 

I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

 
Forrige: Redegjørelse for årsregnskapet
Neste: Produksjonsvirksomheten