Forrige: Virksomhet
Neste: Årsresultat og disponeringer

Redegjørelse for årsregnskapet

Resultatregnskap
E-CO Energis driftsinntekter ble på 3.365 millioner kroner i 2009, 383 millioner kroner lavere enn året før. Reduksjon i driftsinntekter skyldes hovedsakelig lavere produksjonsvolum. Dette er delvis kompensert med en økning i gjennomsnittlig salgspris på 1,0 øre/kWh sammenlignet med 2008. Nedgangen i produksjonsvolumet i forhold til 2008 er på 1.530 GWh.

 

Gjennomsnittlig salgspris for 2009 ble 34,8 øre/kWh mot 33,8 øre foregående år. Det utgjør 118 prosent av timeveid spotpris (områdepris). Konsernets prissikringsstrategi for kraft medfører en avdempning av inntektspåvirkningen fra de største prisvariasjonene i markedet.

 

Driftskostnader ble 973 millioner kroner mot 959 millioner kroner i 2008. Økningen skyldes i hovedsak økte vedlikeholdskostnader relatert til drift og vedlikehold av kraftverkene. De øvrige driftskostnadene viser mindre endringer. Driftsresultatet for 2009 ble dermed på 2.392 millioner kroner, 397 millioner kroner lavere enn i 2008.

 

Konsernets 30 prosents eierandel i EB Kraftproduksjon ble solgt i juni med en bokført gevinst på 759 millioner kroner (752 millioner kroner etter skatt). Resultatandelen frem til salgstidspunktet 30. juni 2009 utgjorde 34 millioner kroner.

 

Finansinntektene ble på 115 millioner kroner mot fjorårets 61 millioner kroner. Økningen har sammenheng med reversering av urealiserte valutatap pr. 31.12.08 samt kursgevinster på realiserte fondsplasseringer. Finanskostnader for 2009 ble 388 millioner kroner, 270 millioner kroner lavere enn i 2008. I tillegg til ovennevnte reverseringer, ble det i 2008 foretatt en nedskrivning på ansvarlig kapital i konsernets
pensjonskasse.

 

Ordinært resultat før skatt ble 2.909 millioner kroner. Korrigert for salgsgevinst fra EB Kraftproduksjon, er resultatet 154 millioner kroner lavere enn i 2008. Skatter utgjorde totalt 1.147 millioner kroner. Skatteprosenten var på nivå med fjoråret, hensyntatt årets salgsgevinst.

 

Årsresultatet ble på 1.762 millioner kroner i 2009, mot 1.115 millioner kroner i 2008. Resultatgraden er på linje med rekordåret 2008 justert for gevinsten ved salg av EB Kraftproduksjon.

 

Investeringer, finansiering og kapitalforhold
Investeringer i varige driftsmidler for konsernet ble på 145 millioner kroner.

 

Ny dam Stolsvatn ble sluttført høsten 2009 etter 4 års anleggsdrift. Prosjektet har blitt positivt omtalt i media og er gjennomført i henhold til vedtatt budsjett, til tross for at arbeidet med dammen ble ett år forsinket. Offisiell åpning finner sted i august 2010. Gammel dam er planlagt revet, men et slikt arbeid påbegynnes først etter at NVE har gitt sin tilslutning til rivningsmetode.

 

Arbeidene med oppgradering av det første av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 har pågått gjennom året. Det er i tillegg skiftet kontrollanlegg til kraftstasjonen. Ved oppstart av aggregatet fikk man et høyere støynivå enn forventet fra turbinen og tiltak for å utbedre dette vil bli gjennomført i løpet av våren 2010. Arbeidet med utskifting av neste aggregat starter i april 2010.

 

Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 1.264 millioner kroner, ned fra 1.964 millioner kroner i 2008. Konsernet har nedbetalt langsiktig gjeld med 265 millioner kroner, mens det ikke er tatt opp ny langsiktig gjeld. Kortsiktig rentebærende gjeld er økt med 100 millioner kroner. Totalt har den rentebærende gjelden blitt redusert med 165 millioner kroner.

 

E-CO Energi har et ansvarlig lån fra Oslo kommune på i alt 3.347 millioner kroner. Dette forfaller til betaling 31. desember 2017. Oslo kommune har en opsjon på å forlenge lånet med ytterligere fem år.

 

Konsernet hadde inntil forfall i november 2009 en syndikert trekkfasilitet på 235 millioner euro. Fasiliteten ble ikke reforhandlet grunnet ugunstige markedsbetingelser som følge av finanskrisen og konsernet har inntil videre definert en likviditetsreserve på minimum 500 millioner kroner som en sikkerhet for kortsiktige refinaniseringsbehov. Konsernet har en betydelig kontantstrøm fra virksomheten og vil i en periode fortsatt nedbetale gjeld. Behovet for kommitterte trekkfasilieter fra banker vil følgelig være begrenset. Betingelser for denne type fasiliteter følges imidlertid fortløpende slik at E-CO Energi vil vurdere å etablerere en ny, langsiktig fasilitet dersom betingelsene vurderes gunstige. 1.092 millioner kroner av konsernets totale gjeld på 4.459 millioner kroner forfaller i 2010. Konsernets låneportefølje har en balansert sammensetning av lån med forfallstruktur mellom 0,5 og 11 år, en gjennomsnittlig løpetid på 3,2 år og en gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) på 3 år.

 

Konsernet har ingen finansielle vilkår eller forutsetninger (covenants) knyttet til lånene. Alle lån inneholder klausul om negativ pantsettelse og pari passus rangering, samt at de inneholder eierskapsklausul, som betyr at långiver kan kreve lånene innfridd hvis Oslo kommune selger seg ned under 50,1 prosent i E-CO Energi.

 

Konsernets likviditetsbeholdning var ved årets begynnelse 202 millioner kroner og 2.483 millioner kroner ved årets slutt.

 

Per 31. desember 2009 var konsernets totalkapital 17.720 millioner kroner, mens egenkapitalen var 7.261 millioner kroner i forhold til henholdsvis 17.204 og 6.300 året før. Dette gir en egenkapitalandel ved årets slutt på 41,0 prosent mot 36,6 prosent ved årets begynnelse.

 

Virksomhets- og risikostyring
E-CO Energi jobber systematisk i forhold til overordnet visjon om å være en ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende. Det er etablert et omfattende styringssystem i form av strategier, policies og detaljerte rutinebeskrivelser for å sikre ønsket kvalitet i alle ledd av organisasjonen.

 

I tråd med Oslo kommunes eierstrategi har E-CO Energi følgende hovedmål for virksomheten:

  • maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning
  • være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsliv
  • utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet

Konsernet har videre etablert etiske retningslinjer inklusive retningslinjer knyttet til varsling.

 

E-CO Energis styre nedsatte i begynnelsen av 2010 et revisjonsutvalg, bestående av tre medlemmer. Utvalget ledes av Mai-Lill Ibsen.

 

Det er lagt klare rammer for konsernets risikostyring. Innenfor disse rammene prissikres fremtidig produksjon i de tidsperioder hvor man vurderer at man oppnår best mulig pris. Valg av sikringsstrategi resulterer imidlertid i en skatterisiko ettersom grunnrenteskatten blir beregnet ut i fra spotpris og ikke faktisk salgspris. Konsernet gjennomfører en sikringsstrategi som hensyntar skatterisikoen, slik at det ikke prissikres mer av forventet fremtidig produksjon enn at økt spotpris gir en nøytral eller positiv forventet kontantstrøm etter skatt.

 

Konsernet har en liten tradingaktivitet i finansielle kraftderivater, og denne aktiviteten er skilt ut i en egen portefølje med separate fullmakter.

 

Tradingen blir løpende kontrollert og rapportert etter vedtatte risikorammer. Også i 2009 har tradingaktiviteten vært begrenset som følge av et ønske om forsiktig oppbygging av aktiviteten.

 

Konsernet er også eksponert for endringer i rentenivå på konsernets gjeld. Renterisikoen søkes redusert ved en balansert styring av fast og flytende rente. Ved utgangen av 2009 var rentedurasjonen på 3 år, som er innenfor de fastsatte rammer. Konsernet har ingen valutarisiko på sin utenlandsgjeld, da alle lån er valutasikret til norske kroner.

 

Konsernet har som policy å ikke ta valutarisiko på prissikring av kraft, slik at inngåtte finansielle kraftkontrakter, som alle prises i euro, er valutasikret med valutaterminer eller valutaopsjoner.

 

Gjennom sikringshandel i rente- og valutaderivater pådrar konsernet seg motpartsrisiko. Denne kredittrisikoen begrenses gjennom diversifisering og ved å definere en nedre grense for godkjente motparters kredittverdighet (representert ved offisiell "kredittrating"). Det settes også øvre grenser for total kreditteksponering gjennom plasseringer og derivatposisjoner mot den enkelte motpart. E-CO Energi har inngått avtaler som tillater å motregne gevinst mot tap med alle motparter i finansielle derivater. All handel i kraftderivater har oppgjør gjennom NordPool. Konsernets motparter for fysisk kraftsalg er i hovedsak NordPool og større, solide aktører i kraftbransjen i Norge.

 
Forrige: Virksomhet
Neste: Årsresultat og disponeringer