Neste: Virksomhet

Innledning


Erik Nygaard (styreleder), Johan Kleivi, Mai-Lill Ibsen, Helge Skudal, Trond Vernegg, Kåre Jan Sørheim, Gro Balas (nestleder) og Tore Olaf Rimmereid (adm. direktør).

 

SAMMENDRAG
Kraftåret 2009 ble året som kom i kjølvannet av finanskrisen, med en betydelig nedgang i kraftforbruket. Til tross for lavere produksjon og priser, oppnådde E-CO Energi fortsatt gode resultater som følge av vellykket kraftsikring over året.

 

Systemprisen på NordPool for året 2009 ble på 30,6 øre/kWh, som var 6,3 øre lavere enn i 2008. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig salgspris for 2009 på 34,8 øre/kWh, hele 18 prosent over områdeprisen som ble på 29,5 øre/kWh. Konsernets årsproduksjon ble på 9.751 GWh (inklusive andel av produksjonen i Oppland Energi), noe som er 1.530 GWh lavere enn 2008. Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen 10.131 GWh.

 

Resultat før skatt ble på 2.909 millioner kroner, opp 605 millioner kroner fra året før (ned 154 millioner kroner korrigert for salgsgevinst). Årsresultatet etter skatt ble på 1.762 millioner kroner, hvilket er en økning på 647 millioner kroner fra året før. Resultatet påvirkes av salget av konsernets 30 prosents eierandel i EB Kraftproduksjon AS , slik at underliggende årsresultat for 2009 ble 105 millioner kroner lavere enn fjoråret.

 

Ny dam Stolsvatn ble sluttført høsten 2009. Oppgradering av det første av fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 har pågått gjennom året og fortsetter i 2010. I mars havarerte en av to transformatorer i Aurland 3. Full stans i aggregatet medførte forsert oppgradering av turbinen. Aggregatet skal være driftsklart til 1. juni 2010. Saksbehandlingen for Mork kraftverk i Lærdal er ferdig i NVE med en positiv innstilling til Olje- og energidepartementet. Vedtak i saken antas fattet i 2010. Konsernet samarbeider med Aurland kommune om å fremme tiltak mot skred og flom som vil kunne gi økt kraftproduksjon og bedre miljø i Aurlandsvassdraget. Prosjektmelding er sendt NVE med sikte på konsekvensutredning i 2010. I 2009 ble det også sendt melding til NVE om utbygging av Frosen kraftverk i Hallingdal. Oppland Energi, som eies med 61,4 prosent av konsernet, har sendt konsesjonssøknad for Rosten kraftverk i Sel kommune. Salget av konsernets 30 prosents andel i EB Kraftproduksjon var betinget av en opsjon for medeierskap i kraftverkene i Embretsfoss. Denne ble utøvet i januar 2010 og E-CO Energi er gjennom datterselskapet E-CO Vannkraft fra januar 2010 50 prosent medeier i Embretsfosskraftverkene DA, som har startet en oppgradering og utvidelse av kraftverkene. Samlet årlig produksjon på 330 GWh er planlagt ferdigstilt i 2013.

 

E-CO Energi fokuserer på vannkraftproduksjon og muligheter for nye utbygginger alene eller i samarbeid med andre aktører i sin strategiske plan for perioden 2007-2011. Konsernet har som mål å øke sin produksjon med 1.000 GWh innen 2015.

 

Kontantstrøm fra virksomheten ble på 1.264 millioner kroner mot 1.964 millioner kroner året før. Brutto gjeld ble redusert med 165 millioner kroner i løpet av 2009.

 

Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 41,0 prosent mot 36,6 prosent ved årets begynnelse. Styret vurderer egenkapitalandelen som tilfredsstillende.

 

Erik Nygaard ble valgt til ny styreleder på ordinær generalforsamling i mars. I begynnelsen av september tiltrådte Tore Olaf Rimmereid som ny administrerende direktør etter at Odd Øygarden hadde vært konstituert i stillingen.

 

Styret foreslår et utbytte på 800 millioner kroner til eier.

 

 
Neste: Virksomhet