Vannkraft for miljøet

25.03.10

Pressemelding 04/10

- Norsk vannkraft er en fleksibel og ren kraftkilde. Derfor er det viktig å vise varsomhet med å legge begrensninger på eksisterende kraftproduksjon. Redusert produksjon ett sted må oppveies av mer import eller utbygging av produksjon andre steder. Miljøkonsekvensen er uansett ofte større for alternativene til skånsom vannkraft, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO.

Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) avslutter i disse dager en høringsrunde på retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår. De fleste kraftkonsesjoner kan revideres etter en gitt tid. En hovedintensjon med revisjonsinstituttet er å kunne rette opp store miljøulemper. Det er imidlertid klare forutsetninger for at revisjon skal foretas. Ulempene skal være av et visst omfang og det skal være sannsynlig at revisjon kan avhjelpe ulempen. Men ikke minst skal hensynet til kraftproduksjonen veie tungt.

 

- Med de klimautfordringene Norge og Europa står overfor er det behov for ren, lønnsom og regulerbar kraft. Norge har naturgitte forutsetninger for å bidra med ren energi, og disse forutsetningene har vi et ansvar for å forvalte til beste for miljøet. Dersom produksjonen av ren kraft må økes i årene fremover, er det viktig at vi ikke begynner å redusere i allerede utbygde vassdrag, sier Torbjørnsdal.

 

Retningslinjene skal veilede alle som er involvert i eventuelle revisjonsprosesser, og E-CO er opptatt av at veiledningen blir så klargjørende som mulig. Det er 396 konsesjoner det teoretisk kan fremmes revisjonskrav på frem til 2020. – Det er viktig at listen for å ta opp revisjonssaker legges høyt, slik at både NVE, selskapene og ikke minst de lokale interessentene slipper å bruke ressurser på saker som ikke er relevante. Retningslinjene må bidra til at vi bruker ressursene på de sakene som er viktige, understreker Torbjørnsdal.

 

- Det er verken miljøriktig eller kostnadseffektivt å gi slipp på kraftproduksjon i ett vassdrag hvis den må erstattes med utbygginger i andre vassdrag eller utbygging av andre kraftkilder. Eventuelle produksjonstap har ikke bare økonomiske følger, det har også miljømessige konsekvenser, avslutter Per-Arne Torbjørnsdal i E-CO.

 

 

Kontaktpersoner:

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør informasjon og samfunnskontakt

per-arne.torbjornsdal@e-co.no

24 11 69 20 / 916 08 196