Leieperioden bør være 30 år

17.03.10

Pressemelding 03/10

- Det er veldig sterke argument for å åpne for 30 år leieperiode for kraftverk, og vi håper at regjeringen lytter til innspillene og åpner for mer langsiktighet i kraftpolitikken, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO Energi. I forbindelse med høring av den nye forskriften for utleie av vannkraftanlegg gjentar E-CO kravet om at maksimal leieperiode økes fra 15 til 30 år.

Torbjørnsdal påpeker at kort leietid vil være et hinder for ytterligere effektivisering av kraftproduksjonen i Norge. – Investeringer i vannkraft gjøres i et langt perspektiv. Konsesjoner er evigvarende, kraftverk kan ha teknisk levetid på mer enn 100 år og dammer har skattemessig avskrivningstid på 67 år. I dette perspektivet blir 15 år svært kort. Det kan sammenlignes med å leie seg en bolig kun for én uke av gangen, sier han.

 

- Når vi skal vurdere investeringer i eksisterende eller ny kraft eller å leie rettigheter fra andre vil korttidsleie fremstå som mindre interessant. Mest mulig symmetri gjør beslutningsalternativene mer sammenlignbare. Ser man på leieavtaler som en del av en integrert verdikjede hvor andre langsiktige investeringer inngår, vil det være optimalt om man kan få varighet på leiekontrakter som i større grad kan sammenfalle med varighet på øvrige investeringer, påpeker han.

 

Å leie kraftverk krever dessuten betydelige ressurser både hos utleier og potensiell leietaker. Den foreslåtte forskriften stiller strenge krav til leietakeren, og E-CO er fornøyde med at den avklarer ansvaret mellom eier, leier og driftsoperatør. – Dersom E-CO skal påta seg det ansvaret som ligger i en leieavtale vil det kreve betydelige ressurser i planleggingsfasen. Både miljømessige forhold og alt som påvirker produksjonen som hydrologi, magasiner og fysiske forhold i vassdragene og ikke minst kvaliteten på anleggene må undersøkes grundig. Oppstartskostnadene er høye, og 15 år gir kort inntjeningstid, sier Torbjørnsdal.

 

Myndighetene har som uttalt mål å få maksimal produksjon av vannkraftressursene. Da må forholdene legges til rette for rasjonell drift, og mulighet for utleie er et av bidragene til dette. Olje- og energidepartementet har tidligere antydet 30 års leieperiode som hensiktsmessig. – Reglene må legge til rette for langsiktighet. Derfor må regjeringen se på leietiden på nytt. Mulighet for å leie kraftverk i 30 år vil være et lite, men viktig bidrag til en enda mer effektiv produksjon av fornybar energi i Norge, avslutter Torbjørnsdal.

 

Les hele E-COs høringsuttalelse

Kontaktpersoner:Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør informasjon og samfunnskontakt

per-arne.torbjornsdal@e-co.no

24 11 69 20 / 916 08 196 

 

E-CO Energi er eid av Oslo kommune. Konsernet er Norges nest største kraftprodusent. Samlet normalproduksjon er i underkant av 10 TWh fra mer enn 60 hel- og deleide kraftverk i Sør-Norge. E-CO har eierinteresser blant annet i Oppland Energi, Opplandskraft, Vinstra Kraftselskap, Embretsfosskraftverkene og Norsk Grønnkraft. E-CO har for tiden ca 1 TWh ny vannkraft under bygging, konsesjonsbehandling og planlegging.