Forrige: 2. Balanse
Neste: 4. Regnskapsprinsipper

3. Kontantstrømsanalyse

MORSELSKAP

 

KONSERN

2008

 2009

 

(Beløp i millioner kroner)

 2009

2008

2007

 

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

 

 

 

 

 

1 008

  863

 

Tilført fra virksomheten*

1 358

1 230

1 105

 

(750)

350

 

Endring i inntektsførte konsernbidrag og utbytte fra konsernselskaper

0

0

0

 

(9)

(123)

  Endring i betalbar skatt 

23

452

  (205)

 

(10)

(105)

 

Endringer i andre fordringer, kreditorer og tidsavgrensninger 

  (177)

281

159

 

239

  985

Kontantstrøm fra virksomheten

1 264

1 964

1 059

 

 

 

Kontantstrøm fra investeringer

 

 

 

 

 

0

  1

 

Investeringer i varige driftsmidler

  (145)

(99)

(126)

 

(0)

  (0)

 

Salg av andre virksomheter og varige driftsmidler 

  1 625

4

15

 

  274

  483

 

Endring i andre investeringer

  602

30

(96)

 

274

  484

Kontantstrøm fra investeringer

  2 082

(64)

(207)

 

 

 

Kontantstrøm fra finansiering

 

 

 

 

 

0

 0

 

Opptak av langsiktig gjeld

 0

0

0

 

(600)

 (265)

 

Nedbetaling av langsiktig gjeld

 (265)

(858)

(878)

 

801

  1 982

 

Endring i kortsiktig gjeld

100

(450)

300

 

(650)

 (900)

 

Utbetalt utbytte

(900)

(650)

(500)

 

(449)

817

C

Kontantstrøm fra finansiering

(1 065)

(1 958)

(1 078)

 

64

 2 286

A+B+C

Kontantstrøm i året 

  2 281

(59)

(226)

 

63

  127

+

Likviditetsbeholdning 1.januar

 202

261

487

 

127

  2 413

=

Likviditetsbeholdning 31.desember**

 2 483

202

481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tallet fremkommer slik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

985

854

 

Årsresultat

 1 762

1 115

947

 

0

 0

+

Avskrivninger

 272

271

263

 

37
0
+ Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0
37
0
 

0

  0

-

Resultatandel tilknyttet selskap

 (31)

(113)

(41)

 

0

0

-

Gevinst ved salg av driftsmidler

 (759)

0

0

 

0
 0  -  Gevinst ved salg av driftsmidler 0
(2)
(7)
 

(14)

  9

+/-

Endring utsatt skatt/skattefordel

114

(78)

(57)

 

  1 008

  863

=

Tilført fra virksomheten

1 358

1 230

1 105

 

** Likviditetsbeholdningen består av bankinnskudd ....

 
Forrige: 2. Balanse
Neste: 4. Regnskapsprinsipper