Forrige: 1. Resultatregnskap
Neste: 3. Kontantstrømsanalyse

2. Balanse

Balanse - egenkapital og gjeld

 

 MORSELSKAP

 

KONSERN

2008

2009 

Note

(Beløp i millioner kroner)

 2009

2008

2007

 

1 703

 1 703

 

Aksjekapital

 1 703

1 703

1 703

 

1 903

 1 903

 

Overkursfond

 1 903

1 903

1 903

 

3 606

 3 606

 

Innskutt egenkapital

 3 606

3 606

3 606

 

393

  447

 

Annen egenkapital

  3 655

2 694

2 479

 

393

  447

 

Opptjent egenkapital 

  3 655

2 694

2 479

 

3 999

  4 053

23

Sum egenkapital

  7 261

6 300

6 085

 

9

 9

24

Pensjonsforpliktelser

  39

43

31

 

0

 0

9

Utsatt skatt

 297

261

308

 

418

 418

25

Andre avsetninger for forpliktelser

 64

63

63

 

427

 427

 

Sum avsetning for forpliktelser

  400

367

402

 

3 347

 3 347

27

Ansvarlig lån

 3 347

3 347

3 347

 

3 959

 3 367

26

Annen langsiktig gjeld 

 3 367

3 959

5 932

 

7 306

  6 714

 

Sum langsiktig gjeld

  6 714

7 306

9 279

 

  1 985

  4 294

26

Kortsiktig rentebærende gjeld

1 092

665

0

 

2

  3

 

Leverandørgjeld 

  62

71

71

 

129

  6

 

Betalbar skatt

  941

1 012

560

 

0

 0

 

Skyldig offentlige avgifter

  158

205

158

 

900

  800

 

Utbytte

  800

900

650

 

250

 232

28

Annen kortsiktig gjeld

  292

378

304

 

3 266

  5 335

 

Sum kortsiktig gjeld

 3 345

3 231

1 743

 

10 999

 12 476

 

Sum gjeld

 10 459

10 904

11 424

 

14 998

 16 529

 

Sum egenkapital og gjeld

 17 720

17 204

17 509

 

 

 

31

  Pantstillelser eller garantiansvar

 

Balanse - eiendeler

 

 MORSELSKAP

 

KONSERN

2008

2009

Note

(Beløp i millioner kroner)

 2009

2008

2007

 

0

0

10

Vannfallrettigheter

 7 720

7 720

7 720

 

22

14

9

Utsatt skattefordel

  406

501

499

 

22

14

 

Sum immatrielle eiendeler

 8 126

8 221

8 219

 

1

0

11

Varige driftsmidler 

 6 442

6 570

6 746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 170

10 170

13

Investeringer i datterselskaper

 0

0

0

 

2 878

2 608

 

Utlån til datterselskaper

 0

0

0

 

0

0

14

Investeringer i tilknyttede selskaper

  48

858

756

 

0

0

15

Utlån til tilknyttede selskaper

  10

256

241

 

0

0

16

Investeringer i aksjer og andeler

  5

10

10

 

50

50

17

Andre langsiktige fordringer og investeringer

 322

382

332

 

13 098

12 828

 

Sum finansielle anleggsmidler

  385

1 506

1 329

 

13 121

12 842

 

Sum anleggsmidler

16 953

16 297

16 294

 

3

3

19

Kundefordringer 

  102

167

67

 

1 534

1 271

20

Andre korsiktige fordringer

  108

91

353

 

0

0

21

Kortsiktige plasseringer

  74

447

534

 

127

2 413

22

Bankinnskudd, kontanter o.l.

  2 483

202

261

 

1 877

3 687

 

Sum omløpsmidler

  2 767

907

1 215

 

14 998

16 529

 

Sum eiendeler

17 720

17 204

17 509

 

 

Oslo, 8. mars 2010

Styret i E-CO Energi as

 

 
Forrige: 1. Resultatregnskap
Neste: 3. Kontantstrømsanalyse