Årsresultat for 2009: Et godt år, til tross for lavere priser og volum

10.03.10

Pressemelding 02/10

2009 ble et godt år for E-CO Energi. Til tross for lavere produksjonsvolum og systempriser enn i 2008, fikk konsernet gode resultater fra prissikring og oppnådde bedre salgspriser i 2009 pr. produsert kWh, hele 118 prosent av spotprisen referert Oslo. Et rekordhøyt årsresultat påvirkes av konsernets salg av eierandelen i EB Kraftproduksjon. I tillegg ble resultatet positivt påvirket av reversering av urealiserte avsetninger på netto finans fra fjoråret. Årets resultatgrad justert for salgsgevinsten er på nivå med 2008, som var et rekordår for konsernet.

- Kraftåret 2009 kom i kjølvannet av finanskrisen, med en betydelig nedgang i kraftforbruket. Til tross for lavere produksjon og markedspriser, oppnådde konsernet fortsatt gode resultater som følge av god drift og vellykket prissikring, sier administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid.

Skatter og avgifter til stat og kommuner utgjør hele 1 395 millioner kroner. - Det gjør E-CO til en av fastlands-Norges største skatteytere, sier Rimmereid.

Styret foreslår et utbytte til eieren Oslo kommune på 800 millioner kroner.

Systemprisen på Nord Pool for året 2009 ble på 30,6 øre/kWh, som var 6,3 øre lavere enn i 2008. Konsernet oppnådde en gjennomsnittlig salgspris for 2009 på 34,8 øre/kWh, hele 18 prosent over områdeprisen som ble på 29,5 øre/kWh.

Konsernets årsproduksjon ble på 9 751 GWh (inklusive andel av produksjonen i Oppland Energi), noe som er 1 530 GWh lavere enn 2008. Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen 10 131 GWh.

Resultat før skatt ble 2 909 millioner kroner, opp 605 millioner kroner fra 2008 (ned 154 millioner kroner korrigert for salgsgevinst). Årsresultatet etter skatt ble 1 762 millioner kroner, hvilket er en økning på 647 millioner kroner fra året før. Resultatet påvirkes av salget av konsernets 30 prosents eierandel i EB Kraftproduksjon AS, slik at underliggende årsresultat for 2009 er 105 millioner kroner lavere enn fjoråret.

E-CO Energis driftsinntekter ble 3 365 millioner kroner i 2009, 383 millioner kroner lavere enn året før. Reduksjon i driftsinntekter skyldes hovedsakelig lavere produksjonsvolum. Dette er delvis kompensert med en økning i gjennomsnittlig salgspris på 1,0 øre/kWh sammenlignet med 2008. Nedgangen i produksjonsvolumet i forhold til 2008 var 1 530 GWh.

Finansinntektene ble 115 millioner kroner mot fjorårets 61 millioner kroner. Økningen har sammenheng med reversering av urealiserte valutatap pr. 31.12.08 samt kursgevinster på realiserte fondsplasseringer. Finanskostnader for 2009 ble 388 millioner kroner, 270 millioner kroner lavere enn i 2008. Fjorårets finanskostnader omfattet betydelige urealiserte tap på valuta og på finansielle plasseringer, samt en nedskrivning på ansvarlig kapital i pensjonskassen. I tillegg har rentekostnaden falt på grunn av nedbetaling av rentebærende gjeld og noe lavere rente.

Ny dam Stolsvatn ble sluttført høsten 2009. Oppgradering av det første av fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 har pågått gjennom året og fortsetter i 2010. NVEs saksbehandling for Mork kraftverk i Lærdal er ferdig, med en positiv innstilling til Olje- og energidepartementet. Vedtak i saken antas fattet i 2010. I 2009 ble det også sendt melding til NVE om utbygging av Frosen kraftverk i Hallingdal. Oppland Energi, som eies med 61,4 prosent av konsernet, har sendt konsesjonssøknad for Rosten kraftverk i Sel kommune. Opplandskraft DA er i gang med å bygge en ny kraftstasjon i Rendalen kraftverk. E-CO Energi er største eier i Opplandskraft DA med en eierandel på 40 prosent. Nye Rendalen kraftverk blir et av Østlandets største vannkraftverk med en årlig produksjon på ca 750 GWh. Den nye kraftstasjonen vil være i drift fra høsten 2012. Salget av konsernets 30 prosents andel i EB Kraftproduksjon var betinget av en opsjon for medeierskap i kraftverkene i Embretsfoss. Denne ble utøvet i januar 2010 og E-CO Energi er gjennom datterselskapet E-CO Vannkraft fra januar 2010 50 prosents medeier i Embretsfosskraftverkene DA, som har startet en oppgradering og utvidelse av kraftverkene. Samlet årlig produksjon på 330 GWh er planlagt ferdigstilt i 2013.

Kontantstrøm fra virksomheten ble 1 264 millioner kroner mot 1 964 millioner kroner året før. Brutto rentebærende gjeld ble redusert med 165 millioner kroner i løpet av 2009.

Egenkapitalandelen ved årets slutt var 41,0 prosent mot 36,6 ved årets begynnelse.

E-CO Energi fokuserer på vannkraftproduksjon og muligheter for nye utbygginger alene eller i samarbeid med andre aktører i sin strategiske plan for perioden 2007-2011. Konsernet har som mål å øke sin produksjon med 1 000 GWh innen 2015. - Investeringsbeslutningene vil naturligvis bli gjort under forutsetning av at det er etterspørsel etter mer elektrisk kraft. Det forutsetter igjen at Statnett og andre aktører gjennomfører sine høyst påkrevde nett- og kabelinvesteringer etter planen, sier Rimmereid.

NØKKELTALL

 

 

 

 

2009

2008

2007

Resultat

 

 

 

Driftsinntekter

                3 365

                3 748

             2 823

Driftsresultat

                2 392

                2 789

             1 931

Resultat før skatter

                2 909

                2 304

             1 582

Årsresultat

                1 762

                1 115

                947

Kapitalforhold

 

 

 

Totalkapital

              17 720

              17 204

           17 509

Ansv. lån Oslo kommune

                3 347

                3 347

             3 347

Egenkapital

                7 261

                6 300

             6 085

Likvider

                2 483

                   202

261

Egenkapitalandel

41 %

37 %

35 %

Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån)

                1 902

                3 734

             4 888

Utbytte

800

900

                650

Egenkapitalrentabilitet 1

26 %

18 %

16 %

Totalkapitalrentabilitet 2

19 %

17 %

12 %

Kontantstrøm

 

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

                1 264

                1 959

             1 059

EBITDA

                2 664

                3 060

             2 194

EBITDA-margin 3

79 %

82 %

78 %

Annet

 

 

 

Antall ansatte

155

148

                148

Kraftproduksjon (GWh) 4

9 751

              11 281

           11 004

 

 

 

 

1    Årsresultat / gjennomsnittlig egenkapital

2    Ordinært resultat før skatter + finanskostnader / gjennomsnittlig totalkapital

3     Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter

4     Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper 

Kontaktpersoner:Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør,
E-CO Energi

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll, E-CO Energi

24 11 69 15 / 928 03 456

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt, E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196