NVE bidrar til sikring mot fjellskred i Aurland

01.02.10

Pressemelding 01/10

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag offentliggjort at de åpner for konsesjonsprosess for sikringstiltak mot potensielt fjellskred i Aurland kommune. E-CO har sendt melding til NVE om gjennomføring av sikringstiltaket. Fjellmassivet som skal dreneres ligger ovenfor Flåmsdalen, Flåm sentrum og Sognefjorden. Et fjellskred vil medføre fare for liv og helse og kunne gi store materielle skader i området.


Skredutsatt område, Joasete

Sikringstiltaket som det er søkt om å få gjennomført, innebærer en drenering av vann i et utsatt parti av Stampa-området og fjellet Furekamben. Eksperter innen geologi mener at tiltaket vil bidra til å redusere faren for store skred, mens faren for små steinsprang og blokkutglidninger fortsatt vil være til stede.

Tiltaket innebærer drenering av og overføring av den vernede elva Gudmedøla og bekkene i området rundt setra Joasete til E-CO Vannkrafts kraftmagasin Viddalsmagasinet, og bidrar med 57 GWh fornybar kraftproduksjon. Siden tiltaket også er et vassdragstiltak, vil søknaden behandles gjennom konsesjonsprosess etter vassdragslovgivningen. Det er Stortinget som har gitt tillatelse til at en konsesjonsprosess kan settes i gang, og det er også Stortinget som skal ta endelig stilling til om den vernede elva Gudmedøla kan overføres til Viddalsmagasinet.

Aurland kommune er initiativtaker til prosjektet. E-CO Vannkraft står som søker av tiltaket. Frist til å komme med innspill til meldingen er 15. april.

Meldingsdokumenter:

Meldingen er også lagt ut på Kommunehuset i Aurland for offentligheten, og kan også leses på NVEs hjemmeside www.nve.no/vannkraft-ku.

Innspill eller høringssvar sendes til:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Konsesjons- og tilsynsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Følg prosjektet på E-COs hjemmeside www.e-co.no/stampa.

Kontaktpersoner:

Jan Sørensen

Senioringeniør, NVE

22 95 92 11

Bjørn Sture Rosenvold

Rådgiver, Aurland kommune

57 63 29 51 / 992 73 433

Halvor Kr. Halvorsen

Fagsjef, E-CO Vannkraft

24 11 65 11 / 97 50 50 51