Et bruddtjern er født

18.12.09

Ny dam Stolsvatn er nå ferdig. Fire hektiske sesonger er fullført. Prosjektet blir oppsummert i årets siste nummer av Dam-nytt med billedkavalkade. Prosjektledelsen er spesielt stolte av løsningen med etableringen av et tjern i steinbruddet. Som assisterende prosjektleder Stein Engen noe ubeskjedent sier det: - Her har Vår herre noe å lære.

Det skal settes ut fisk i Bruddtjern som er etablert i det gamle steinbruddet

En av de største utfordringene ved prosjektet var å finne stein til steinfyllingsdammen som skulle bygges. - Tidligere har det vært vanlig å etablere steinbrudd i magasinet og drive dette mot land. Landskapet ved Stolsvatnet har en slik karakter at vi tidlig så at dette ville bli en stor utfordring. Derfor ble det lett etter alternativer, der etterbruk var et viktig utvelgelseskriterium. Med dette som utgangspunkt begynte vi å planlegge tjernet "Bruddtjern", uttak av steinmasse og etablering av tjern i "såret" i landskapet, sier Engen.

- I dag kan alle komme å se hva vi har fått til fordi vi tok med etterbruken i vurderingen fra starten, fortsetter han. Bruddtjernet ble plassert og formet for å få et kvalitetsmessig godt landskapsbilde. To bekker er tatt inn i tjernet, innløp og utløp er lagt til rette for gyting og naturlig gytestein er plassert på strategiske plasser for å få til naturlig gyting. Dybden i tjernet er variert med tanke på bunndyr, og vi har kjørt tilbake noe organisk masse for at Brudd-tjernet skal bli et bra fisketjern. I tillegg er det laget ørekytesperre i utløpet.

Tjernet vil bli åpnet med utsetting av fisk samtidig med åpningen av dammen i august 2010

Les mer om oppsummeringen av arbeidet med byggingen av dam Stolsvatn i årets siste Damnytt.