Resultat per 3. kvartal 2009: Godt resultat hittil for E-CO

30.10.09

Pressemelding 14/09

E-CO oppnådde et godt resultat per 3. kvartal 2009. Resultat før skatter hittil i år ble 2 257 millioner kroner, som er 662 millioner kroner over tilsvarende resultat i fjor. Etter skatter ble resultatet 1 464 millioner kroner, som er 674 millioner kroner bedre enn i 2008. Foruten gevinsten ved salget av eierposten i EB Kraftproduksjon har vellykket prissikring og lavere netto finanskostnader gitt vesentlige bidrag til resultatutviklingen i år.

Justert for gevinsten ved salget av eierposten i EB Kraftproduksjon er resultat etter skatter hittil i år på 715 millioner kroner, som er 75 millioner kroner lavere enn i fjor. Resultatet for 3. kvartal isolert gikk ned med 62 millioner kroner på grunn av lavere kraftpris.

 

Systemprisen på NordPool var i gjennomsnitt på hele 44,8 øre i 3. kvartal fjor mens den i 3. kvartal i år ble på 27,4 øre. Konsernets prissikring medførte at utslagene ble vesentlig mindre for den faktiske salgsprisen, men også denne ble lavere i 3. kvartal sammenlignet med i fjor.

- Prissikring gir E-CO større forutsigbarhet og jevnere resultater. Vi konstaterer at vår sikringsstrategi over tid har vært vellykket, sier administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid

 

Kraftprisene falt i 3. kvartal først og fremst på grunn av mye nedbør og høyt tilsig. Den hydrologiske balansen i Norden gikk fra et underskudd i forhold til normalen ved inngangen til 3. kvartal til et overskudd ved kvartalets slutt.

 

E-COs driftsinntekter per 3. kvartal 2009 ble 2 351 millioner kroner som er 9 prosent lavere enn i 2008. Nedgangen hittil skyldes lavere produksjon. Gjennomsnittlig salgspris for årets tre første kvartaler er høyere enn i tilsvarende periode i 2008.

 

Driftsresultatet hittil i år ble 1 648 millioner kroner som er 12 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Sum driftskostnader per 3. kvartal lå på omtrent samme nivå som i det foregående år.

 

Netto finanskostnader gikk ned fra 313 millioner kroner per 3. kvartal 2008 til 183 millioner kroner i år. Nedgangen skyldes lavere rente og redusert netto rentebærende gjeld. I tillegg kommer valutagevinster og kursgevinster knyttet til finansplasseringer, som begge i stor grad har sammenheng med reversering av urealiserte tap belastet regnskapet i 2008.

 

Skattekostnaden ble på 793 millioner kroner i per 3. kvartal 2008 mot 805 millioner kroner i samme periode i 2009. Betalbar grunnrenteskatt er 78 millioner kroner lavere enn i fjor som følge av lavere produksjon og spotpris. Samtidig er det i år kostnadsført 62 millioner kroner i endring av utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt. Tilsvarende ble det per 3. kvartal 2008 inntektsført en endring av utsatt skattefordel på 31 millioner kroner.

 

Gjennomsnittlig systempris ble på 30,6 øre per kWh per 3. kvartal 2009. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 34,2 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 35,5 øre per kWh mot ca. 31,5 øre per 3. kvartal 2008.

 

Konsernets kraftproduksjon var 6 729 GWh per 3. kvartal i år. Det er tilnærmet normal årsproduksjon. I tilsvarende periode i 2008 var kraftproduksjonen 8 250 GWh.

 

Ved utgangen av 3. kvartal 2009 var konsernets egenkapitalandel 42,8 prosent mot 36,6 prosent ved årets begynnelse og 39,8 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

E-CO hydrologiske ressurs er god ved utgangen av 3. kvartal. I tråd med konsernets prissikringsstrategi er en vesentlig andel av forventet produksjon siste kvartal prissikret til tilfredsstillende priser.

 

 

Nøkkeltall*– E-CO Energi (mill. kr.): 

Per 3 kvartal 2009

Per 3 kvartal 2008

2008

Driftsinntekter

2 351

2 580

3 748

Driftskostnader

(703)

(699)

(959)

Driftsresultat

1 648

1 881

2 789

Salgsgevinst

759

0

0

Resultat før skatter

2 257

1 595

2 304

Resultat etter skatter

1 464

790

1 115

Egenkapital

7 764

6 875

6 300

Gjeld og egenkapital

18 140

17 290

17 204*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør,

24 11 69 10 / 909 92 515

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196