Resultat for 1. halvår 2009: Lavere kraftproduksjon – høyere salgspris

28.08.09

Pressemelding 09/09

E-COs kraftproduksjon falt kraftig i 1. halvår i år i forhold til fjoråret. Høyere salgspris kompenserte for mesteparten av nedgangen i volum. Salg av aksjene i EB Kraftproduksjon medførte en regnskapsmessig gevinst på i underkant av 760 millioner kroner. Resultat før skatter ble på 1 907 millioner kroner mot 1 094 millioner kroner i 1. halvår 2008. Etter skatter ble resultatet 1 319 millioner kroner mot 584 millioner kroner i fjor.

E-CO oppnådde et godt resultat i 1. halvår 2009. Resultatet er sterkt påvirket av salget av eierposten på 30 prosent i Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon ved utgangen av juni, som ga en regnskapsmessig gevinst på 759 millioner kroner før skatter og ca. 750 millioner kroner etter skatter. Men også hvis det justeres for effekten av denne gevinsten, viser regnskapet et godt resultat for 1. halvår. Eksklusiv gevinst var resultat før skatter 1 148 millioner kroner som er 54 millioner kroner høyere enn i tilsvarende periode i 2008. Etter skatter ble resultatet 560 millioner kroner eksklusiv gevinst mot 584 millioner kroner i 1. halvår i fjor. Konsernet fikk en vesentlig lavere kraftproduksjon enn i 2008, men dette ble for en stor del oppveid av høyere oppnådd salgspris. Samtidig bidro rentenedgang og lavere netto rentebærende gjeld til vesentlig lavere netto finanskostnader i inneværende år.

Sett i forhold til 1. halvår i 2008 har det vært mer stabile forhold i kraftmarkedet i første halvdel av 2009. Kraftprisene falt fram til mars, men har hatt en stigende tendens i siste del av halvåret samtidig som prisene på olje og kull har steget. I fjor var halvåret preget av høyt tilsig, som kombinert med innskrenkninger i utvekslingskapasiteten mot utlandet ga en volatil og tidvis svært lav pris i Sør-Norge. I år har den hydrologiske balansen gjennomgående vært svakere enn normalt, og dette har bidratt til å stabilisere kraftprisene til tross for et lavere forbruk. Forbruket i kraftkrevende industri viser en betydelig nedgang i forhold til i fjor.

Driftsinntektene i 1. halvår ble 1 686 millioner kroner som er en reduksjon på 3 prosent i forhold til 1. halvår i fjor. Produksjonen ble 24 prosent lavere enn i fjor, men salgsprisen økte med 29 prosent.

Driftsresultatet i 1. halvår 2009 ble 1 220 millioner kroner, tilsvarende en nedgang på 4 prosent.

Netto finanskostnader ble 106 millioner kroner i 1. halvår 2009 mot 195 millioner kroner i 1. halvår 2008. Nedgangen skyldes lavere rente og redusert netto rentebærende gjeld, samt reversering av regnskapsførte urealisert valutatap i 2008.

Skattekostnaden økte fra 510 millioner kroner i 1. halvår 2008 til 588 millioner kroner i samme periode i 2009. Økningen knytter seg særlig til endring av skattefordel av fremførbar negativ grunnrenteinntekt.

Gjennomsnittlig systempris var 32,2 øre per kWh i 1. halvår 2009. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 28,9 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 38,0 øre per kWh som er 18 prosent høyere enn systemprisen i halvåret.

Konsernets kraftproduksjon var 4 462 GWh i 1. halvår i år. I tilsvarende periode i 2008 var kraftproduksjonen 5 903 GWh.

Ved utgangen av 1. halvår 2009 var konsernets egenkapitalprosent 42,1 prosent mot 36,6 prosent ved årets begynnelse og 39,3 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

E-CO har ved utgangen av 1. halvår et tilfredsstillende nivå på de hydrologiske ressursene og er forholdsvis godt prissikret for resten av året til tilfredsstillende priser.

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

 

1. halvår 2009

1. halvår 2008

2008

Driftsinntekter

1 686

1 731

3 748

Driftskostnader

(466)

(461)

(959)

Driftsresultat

1 220

1 270

2 789

Salgsgevinst

759

0

0

Resultat før skatter

1 907

1 094

2 304

Resultat etter skatter

1 319

584

1 115

Egenkapital

7 619

6 669

6 300

Gjeld og egenkapital

18 092

16 970

17 204

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Odd Øygarden

Adm. direktør (konst.), E-CO Energi 

24 11 65 10 / 920 14 515

 

Per-Arne Torbjørnsdal

 

Direktør for informasjon og samfunnskontakt, E-CO Energi 

24 11 69 20 / 916 08 196