På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Nytt forskningsprosjekt på kraftproduksjon og fisk

20.06.09

I mai samlet en rekke fiskeeksperter og -forskerne seg i Aurland og Vassbygdi. Møtet markerte oppstarten av et nytt forskningsprosjekt (EnviDORR) som skal se på mulighetene for å bedre forholdene for både laksen og vannkraftproduksjonen. - Vi ønsker å styrke forskningen omkring utvikling av ny vannkraft, hvor konsekvenser på fisk er meget sentralt, sier E-COs prosjektleder Halvor Kr. Halvorsen.

Prosjektgruppa med deltakere fra NINA, Sintef Energiforskning, LFI (Universitetet i Bergen), Aurland elveeierlag og E-CO Vannkraft

- E-CO ønsker å bidra med kunnskap og tiltak for forbedring for forholdene for sjøaure og laks i Aurlandselva, men vi ønsker også innspill fra forskerne om hvordan vi kan øke kraftproduksjonen i Aurlandskraftverkene og samtidig forbedre forholdene for fisk i vassdraget, sier E-COs prosjektleder Halvor Kr. Halvorsen.

Forskerne som deltar på vårt prosjekt i Aurland er i internasjonal toppklasse, og har dyp kunnskap om forholdet mellom vannkraftproduksjon og leveforholdene for fisk. Det er mange forhold utenfor vassdraget som har betydning for aurens og laksen overlevelse og vekst.

- På kort sikt forventer vi at forskerne kommer med konkrete forslag til tiltak, for eksempel etablering av gyteplasser og habitatforbedringer. Vi ønsker også å kunne prøve ut endrede manøvreringsreglementer og få forskningskunnskap om effektene.  På lengre sikt ønsker vi å få vite mer om nytten av eventuelle tiltak som krever investeringer eller omlegging av driften av anlegga. Ett eksempel er at vannet i Vassbygdvatnet har fått lavere temperatur etter utbygginga - og særlig sommerstid. Vi håper å få svar på hvordan E-CO kan bidra til at temperaturen øker tidlig på sommeren og dermed forbedrer forholdene for fisken, sier Halvorsen.

Under samlingen viste Magnar Dalen fra E-CO forskerne vassdraget (Aurlandselva, Vassbygdvatnet, Vassbygdelva og Midjeelva) og de konkrete tiltakene som er utført for å bedre leveforholdene for fisk de siste årene. Det ble en god oppstart på prosjektet med positive tilbakemeldinger på opplegget fra Aurland elveeigarlag.

Om EnviDORR
EnviDORR (Increased power and salmon production with Environmentally Designed Operation of Regulated Rivers - populært: ”mer laks og mer kraft”) er et forskningsprosjekt med målsetting om å skaffe kunnskap og sette den i arbeid for å forbedre både kraftproduksjonen og forholdene for laksefisk i regulerte vassdrag. Prosjektet har som mål å vise at det er mulig å finne vinn-vinn-løsninger både for kraftproduksjon og fiskemiljøet. E-CO deltar med Aurlandsvassdraget i prosjektet som skal vare i seks år.

I Aurlandsvassdraget er det flere relevante problemstillinger knyttet til en mulig ombygging av reguleringsanleggene og/eller endringer i drift som vil gi effekter på vanntemperatur og vannføringsforhold og således påvirke gyting, fiskeproduksjon og vandring av fisk. Vassdraget er derfor godt egnet som testvassdrag i EnviDORR. Tiltak som skal testes ut/modelleres er konsekvensene av en Vassbygdvatntunnel, endret manøvrering, habitatforbedringer og minstevannføring.

Arbeidsplan
Aktiviteten i Aurlandsvassdraget vil i utgangspunktet basere seg på etablering og kalibrering av fysiske og biologiske modellverktøy som tillater modellmessig vurdering (basert på simuleringer) av ulike tiltak i form av nye installasjoner og driftsendringer (ulike scenario). Det finnes mye data fra vassdraget som vil bli benyttet, men for noen av modellene er det nødvendig med ny datainnsamling for å sikre en forsvarlig bruk av modellverktøy. I forhold til effekter av endret vanntemperatur på aure og laks legges det opp til at det gjennomføres laboratoriestudier spesialtilpasset kunnskapsbehovet i Aurland.

Aktiviteter i prosjektet

A1: Kraftproduksjonssimuleringer

A2: Vanntemperatur inkl nye tempmålinger i magasin

A3: Vanndekt areal

A4: Habitatforhold inkl datainnsamling

B1: Tidlig overlevelse inkl forsøk på Ims og frikjøp av stipendiat

B2: Vekstmodellering – kalibrering av modell inkl. datainnsamling

B3: Produksjonskapasitet – habitatforhold inkl. elfiske

B4a: Produksjonskapasitet – gyteforhold inkl datainnsamling

B4b: Hydraulisk detaljstudie av viktige gyteområder

B5: Turbindødelighet

C: Kombinert modellering – testing av scenario

EnviDORR i Aurlandsvassdraget har oppstart i 2009 og avslutning i 2014.

Deltakere
Forskerne som skal delta er Ola Ugedal og Torbjørn Forseth fra NINA, Tor Håkon Bakke og Atle Harby fra Sintef Energiforskning, samt Helge Skoglund og Bjørn Barlaup fra LFI (Universitetet i Bergen).

Fra Aurland elveeigarlag stiller Bjørn Vike, mens fra E-CO er deltakerne Magnar Dalen, Vidar Hansen og Halvor Kr. Halvorsen.

Kontaktperson:

Halvor Kr. Halvorsen  

Prosjektleder EnviDORR  
E-CO Vannkraft

Tlf. 24 11 65 11, mob. 97 50 50 51,
halvor.halvorsen@e-co.no

Bilder:


EnviDORR

EnviDORR (Increased power and salmon production with Environmentally Designed Operation of Regulated Rivers - populært: ”mer laks og mer kraft”) er et forskningsprosjekt med målsetting om å skaffe kunnskap og sette den i arbeid for å forbedre både kraftproduksjonen og forholdene for laksefisk i regulerte vassdrag. E-CO deltar med Aurlandsvassdraget i prosjektet som skal vare i seks år.

Fiskerapporter

Overvåking og tiltak. Aurlandselva 2011 - 2015

(pdf 14 Mb)

 

SINTEF-rapport TR A7077

Vurderinger av vanntemperatur i Aurlandsvassdraget 2004-2006 og 2010