På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Nye terskler hjelper fisken i Hemsil

20.08.09

E-CO fortsetter de biotopjusterende tiltakene i Hemsil i 2009. I 2008 ble den øvre delen av elva utbedret. I år står den nedre delen for tur. – Vi skal bygge en stor løsmasseterskel og flere mindre terskler, sier prosjektleder Lars Oust. Arbeidene startet onsdag 29. juli.


Det er nå igangsatt bygging av terskler fra Granheim ned til Volabråten, hvor Vola renner ut i Hemsil. På den tre km lange elvestrekningen planlegges en ny stor løsmasseterskel av stein og flere betongterskler, samt flere tiltak i for å bedre levevilkårene i elva.

I tillegg til bygging av nye terskler og tilrettelegging og justeringer i elveløpet, vil årets arbeider også omfatte restaurering av eksisterende terskler i elva som trenger vedlikehold.

Det vil i løpet av høsten tilrettelegges for å begynne å slippe minstevannføring fra Eikredammen.

– Vi håper dette vil føre til bedre oppvekst- og levevilkår for fisk i perioder med liten vannføring og at det vil gi størst mulig effekt av terskelbyggingen. Dette arbeidet er komplisert, siden dammen ikke er bygget og konstruert til dette formålet. Men i samarbeid med konsulenter har vi kommet fram til gode, gjennomførbare løsninger, sier Oust.

Planen er å slippe 100 l/s fra 15. mai til 15. september og 25 l/s om vinteren. Den frivillige minstevassføringen vil gi økosystemene i elva en vanntilførsel som vil kunne redusere bunnfrysing og gi kulpene i vassdraget tilgang på friskt vann.

Komplisert arbeid
Elveløpet fra Eikrebekkdammen til Gol sentrum er komplisert med tanke på terskelbygging. Elva har en ganske særegen karakteristikk med store sesongbetonte flommer og perioder på sommer og vinter med lite vann. Dette gjør at tersklene må bygges så solide at de vil kunne stå imot de store påkjenningene de vil bli utsatt for i lang tid fremover. Strekningen fra Eikredammen til Robru egner seg best for terskelbygging. Her vil også den visuelle og biologiske effekten av terskelbygging være klart størst.

E-CO har fått konsulenter til å lage en terskelplan som er best mulig tilpasset elvas karakteristikk. Denne terskelplanen var bakgrunn for arbeidene i 2008 og danner også grunnlaget for det arbeidet som er påbegynt nå i 2009.

Nedre Hemsil Fiskeforening har i tillegg til å bidra i arbeidet med terskelplanene også kommet med konstruktive innspill til gjennomføringen av selve byggingen og gjennomføringen. En slik tilstedeværelse og samarbeid er viktig for å finne gode løsninger i elva, og for å få et best mulig resultat og effekt av tiltakene.

- Forholdet til grunneiere langs elva er viktig for E-CO. Arbeidene gjennomføres frivillig av oss uten pålegg fra myndighetene, og vi er avhengig av den enkeltes grunneiers godkjenning og adkomst til elveløpet, sier prosjektleder Lars Oust i E-CO Vannkraft.

Kostnadene med terskelbyggingen vil beløpe seg til flere millioner kroner. I tillegg vil man i fremtiden regne med lignende beløp til vedlikehold. Tiltakene er viktige for elvas utseende og biotopene i elva, og fokus under arbeidet vil hele tiden være på kvaliteten og gjennomføringen.

I løpet av sommeren og høsten 2008 ble det arbeidet kontinuerlig i elva i over to måneder med terskelbygging og biotopjusterende tiltak. Alt arbeidet var konsentrert rundt områdene fra Eikredammen ned til Granheim. E-CO Vannkraft er svært godt fornøyd med resultatet av utførte arbeider.