Meldingsarbeidet for kraft-/skredsikringsprosjekt i Aurland startet

07.08.09

E-CO har satt i gang arbeidet med å utarbeide melding om overføring av vann fra fjellmassivet Stampa til Viddalsmagasinet. Ask Rådgivning er leid inn for å utføre meldingsarbeidet som forventes å være ferdig for oversendelse til NVE i oktober.

 Aurland kommune har fått dokumentert at fjellmassivet Stampa ovenfor Aurlandsfjorden og Flåm er i bevegelse. Det tiltaket som kan stabilisere fyllittmassivet er å hindre at vann trenger inn i fjellet. Ifølge geoteknisk ekspertise hos blant annet NGI vil drenering av vann bort fra sprekkesonene i fjellet være et aktuelt og sannsynligvis et effektivt tiltak. Anbefalingen fra geologisk ekspertise er å drenere vann fra elver, bekker ved Joasete, Vardeskreda og i Gudmedalen via tunneler til Viddalsmagasinet.
 
Stortinget behandlet i juni St.prp. nr. 53 (2008 – 2009) og vedtok i Innst. S. nr. 289 (2008–2009) å åpne for konsesjonsbehandling av overføring av vann fra fjellområdet Joasete, Stampa og Gudmedalen over til Viddalsmagasinet. Flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité ønsket ikke å åpne for konsesjonsbehandling av overføring av vann fra Vindedalseva i Flåm, selv om et mindretall ønsket å tillate det.

Prosjektet vil i tillegg til å redusere skredfaren også øke kraftproduksjonen i Aurlandsverkene med om lag 60 GWh/år.

Siden arbeidet haster for Aurland kommune har E-CO prioritert prosjektet, slik at konsesjonssøknad for overføring av vann etter vannressurslovgivningen kan sendes så snart som mulig. Første trinn i prosessen er at E-CO sender en melding om tiltaket til NVE. NVE fastsetter så et utredningsprogram for spesielle tema som må utredes (konsekvensutredning) som beslutningsunderlag i saken. NVE avgir deretter innstilling i saken til Olje- og energidepartementet. Siden tiltaket må utføres i et vernet vassdrag – Gudmedøla er en del av Flåmsvassdraget – må Stortinget ha saken til behandling.
 
E-CO har leid inn konsulentfirmaet Ask Rådgivning ved Grete Klavenes for å utføre meldingsarbeidet. Arbeidet er startet opp og Klavenes vil komme til Aurland på befaring i Stampa og ha møte med ordfører Olav Ellingsen. Meldingen skal være ferdig i oktober og sendes til NVE da.

Video av Vardeskredsbekken som forsvinner ned i grunnen