På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Oppgradering av Øvre Vinstra Kraftverk

22.05.09

Opplandskraft, der E-CO eier ca. 40 prosent, har søkt om å oppgradere kraftstasjonen Øvre Vinstra i Nord-Fron kommune. Oppgraderingen vil medføre 30 MW økt installert effekt og 14 GWh økt kraftproduksjon. Konsesjonssøknaden har vært på høring og er nå til behandling i NVE. Fylkesmannen i Oppland er i sin uttalelse positiv og anbefaler at det gis konsesjon til oppgraderingen.

Oversiktskart over anlegg for vannkraftproduksjon i Vinstravassdraget

Øvre Vinstra kraftverk ble bygget i 1959/60 og har behov for rehabilitering. Kraftverket har i dag en installasjon på 140 MW og en slukeevne på 49 m3/s. Det søkes om å øke installasjonen til opptil 170 MW og slukeevnen til 60 m3/s. Oppgraderingen vil gi en bedre optimalisering av eksisterende kraftverk og en økning i midlere kraftproduksjon på om lag 14 GWh per år.

Oppgraderingen vil sikre dagens produksjon og i tillegg øke maksimaleffekten på kraftverket. Dette forbedrer mulighetene for produksjonsoptimalisering i spotmarkedet og deltagelse i RKOM (RegulerKraftOpsjonsMarkedet).

Planene innebærer ingen nye reguleringer eller installasjoner i dagen, men kan medføre noe endrede vannstandsvariasjoner i nærliggende magasiner (Kaldfjorden, Øyangen og Olstappen), samt Slangen som er undervann for Øvre Vinstra kraftverk. Hovedkonklusjonen i miljøkonsekvensundersøkelsene er at oppgraderingen har få negative konsekvenser. Det vil også settes i verk flere avbøtende tiltak som mudring, erosjonssikring og utlegging av gytegrus.

Anbefaler oppgradering av Øvre Vinstra kraftverk
Fylkesmannen i Oppland anbefaler at det gis konsesjon for den omsøkte oppgraderingen av Øvre Vinstra kraftverk.

Fylkesmannen sier i sin uttalelse: Den foreslåtte oppgraderingen av Øvre Vinstra kraftverk øker utnyttelsen av en allerede utbygd elvestrekning. Totalt vurderer vi ulempene ved den planlagte oppgraderingen av Øvre Vinstra kraftverk som små i forhold til nytten av den økte kraftproduksjonen. Vi vil derfor tilrå at det gis konsesjon for den omsøkte oppgraderingen.

Uttalelser må sendes NVE innen 01.06.2009.

Les mer på NVEs sider for konsesjonsbehandlingen.