Resultat for 1. kvartal 2009: Et godt første kvartal for E-CO

06.05.09

Pressemelding 06/2009

E-CO fikk et godt resultat i første kvartal 2009. Prissikringsstrategien medførte at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn systemprisen på NordPool. Også i forhold til 1. kvartal i fjor økte salgsprisen betydelig. Men produksjon ble vesentlig lavere enn i 1. kvartal i fjor. Driftsinntektene gikk av den grunn ned med 68 millioner. Lavere driftskostnader og netto finanskostnader bidro imidlertid positivt til resultatutviklingen, slik at resultatet etter skatter ble 446 millioner kroner, som er 23 millioner kroner over fjoråret.

Kraftprisene falt kraftig i 1. kvartal, men tok seg litt opp igjen i slutten av mars. Det gjelder både spotpriser og terminprisene fremover i tid. Den viktigste årsaken til fallet er nedgang i prisene på termiske brensel som gass og kull, samt på CO2-kvoter. Her spiller den dype økonomiske krisen, som verden nå er inne i, en viktig rolle. Den hydrologiske balansen knyttet til vann- og snømagasiner i Skandinavia var negativ i kvartalet, noe som sannsynligvis har bidratt til å dempe prisfallet noe.

Driftsinntektene i 1. kvartal 2009 ble 1 099 millioner kroner som innebærer en reduksjon på 68 millioner kroner eller 5 prosent i forhold til samme periode i 2008. Hovedårsaken til nedgangen ligger i at kraftproduksjonen ble hele 21 prosent lavere i 1. kvartal i år sammenlignet med i fjor. En relativt høy effektiv salgspris kompenserte for det meste av produksjonsnedgangen.

Driftsresultatet i 1. kvartal 2009 ble 868 millioner kroner som er 51 millioner kroner lavere enn i 1. kvartal i fjor, tilsvarende en nedgang på 6 prosent. Driftskostnadene ble lavere enn i fjor, først og fremst på grunn av lavere innmatningskostnader.

Netto finanskostnader ble 39 millioner kroner i 1. kvartal 2009 mot 99 millioner kroner i 1. kvartal 2008. Nedgangen på 60 millioner kroner skyldes dels inntektsføring av regnskapsførte urealiserte valutatap per 31.12 2008 på grunn av en sterkere kronekurs, samt lavere rentekostnad som følge av nedbetalt gjeld og lavere effektiv lånerente.

Resultat før skatter ble 845 millioner kroner som er 9 millioner kroner høyere enn i 2008. Skattkostnaden utgjorde 47 prosent av resultat før skatt mot 49 prosent i 1. kvartal i fjor.

Resultat etter skatt ble 446 millioner kroner i 1. kvartal. I tilsvarende periode i 2008 var resultat etter skatt 423 millioner kroner, som innebærer en resultatforbedring på 5 prosent.

Gjennomsnittlig systempris ble på 34,4 øre i kWh i 1. kvartal 2009. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 30,3 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 40 øre per kWh mot ca. 33 øre i 1. kvartal 2008. Oppnådd salgspris var 16 prosent høyere enn systempris mot 9 prosent høyere i 1. kvartal 2008.

Konsernets kraftproduksjon var 2 802 GWh i 1. kvartal i år. I tilsvarende periode i 2008 var kraftproduksjonen 3 550 GWh.

Ved utgangen av 1. kvartal 2009 var konsernets egenkapitalprosent 38,3 prosent mot 36,6 prosent ved årets begynnelse og 36,5 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

E-CO har ved utgangen av 1. kvartal et tilfredsstillende nivå på de hydrologiske ressursene og er forholdsvis godt prissikret for resten av året til tilfredsstillende priser.

Nøkkeltall – E-CO Energi (mill. kr.):

 

 

1. kvartal 2009

1. kvartal 2008

2008

Driftsinntekter

1 099

1 167

3 748

Driftskostnader

(231)

(248)

(959)

Driftsresultat

868

919

2 789

Resultat før skatter

845

836

2 304

Resultat etter skatter

446

423

1 115

Egenkapital

6 745

6 508

6 300

Gjeld og egenkapital

17 635

17 835

17 204

 

Last ned hele rapporten for 1. kvartal 2009

 

 

Kontaktpersoner:

Odd Øygarden

Adm. direktør (konst.),
E-CO Energi

24 11 65 10 / 920 14 515

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og
samfunnskontakt, E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196