Kraftutbygging som skredsikring i Aurland

28.04.09

Det er dokumentert at et stort fjellparti er i bevegelse mot Aurlandsfjorden og Flåm. E-CO og Aurland kommune har i samarbeid med geotekniske eksperter vurdert tiltak som kan redusere skredfaren. Det beste tiltaket er å overføre vann til Viddalsmagasinet og benytte dette til kraftproduksjon. Det vil kunne gi inntil 200 GWh økt vannkraftproduksjon og dermed bedre økonomien for skredsikringstiltaket.


Fjellmassivet Stampa i Aurland beveger seg med opptil 4 cm per år 

Vanntrykket i fjellet er avgjørende for stabiliteten i fjellpartiet Stampa. Ved å drenere overflatevann vekk frå fjellområdet reduseres vanntrykket i fjellet og dermed også faren for fjellskred med påfølgende flodbølge. Ved å overføre vannet til Viddalsmagasinet vil kraftproduksjonen fra Aurlandsanleggene kunne økes.

Det er også vurdert å overføre vann fra øvre del av Flåmsvassdraget (Vindedalselva) for å redusere faren for skadeflommer i Flåm. I tillegg til skredforebygging og redusert flomrisiko, vil en realisering av hele prosjektet gi 500 MW økt effekt og opp mot 200 GWh økt fornybar energiproduksjon gjennom utvikling av et nytt kraftverk. Imidlertid vil inngrepene berøre Flåmsvassdraget som er vernet i verneplan III. E-CO og Aurland kommune ba derfor Olje- og energidepartementet vurdere å åpne for konsesjonsbehandling i februar 2009.

Regjeringen åpner for delvis konsesjonsbehandling

I Verneplan for vassdrag – avsluttende supplering av 3. april (St. prp. nr. 53 (2008-2009)) svarer Regjeringen på vår anmodning, og ber om Stortingets samtykke til konsekvensutredning og konsesjonsbehandling av et kombinert skredsikrings- og kraftutbyggingsprosjekt i Aurland. Stortinget vil ha endelig beslutningsmyndighet.

Den eventuelle tillatelsen til konsesjonsbehandling omfatter imidlertid ikke overføringen av vann fra Vindedalselva. Det er imidlertid Aurland kommunes og E-COs oppfatning at den positive effekten av flomdempingen i vassdraget er større enn den departementet har lagt til grunn i sine vurderinger.

Kontakt:

Halvor Kr. Halvorsen

 

Prosjektleder i E-CO

 

Tlf. 24 11 65 11

Mob. 97 50 50 51

halvor.halvorsen@e-co.no

Bjørn Sture Rosenvold

Prosjektleder i Aurland kommune

Tlf. 57 63 29 51

bsr@aurland.kommune.no
Presseklipp om saken:

Kraftutbygging mot tsunami (Bergens Tidende 3.4.2009)

Milliardar for å sikre fjellet (NRK Sogn og Fjordane 16.2.2009)

Fryktar tsunami i Aurland (NRK Sogn og Fjordane 11.11.2009)

E-CO vurderer milliardsatsing (Teknisk Ukeblad 4.11.2008)

Trues av flodbølge (Teknisk Ukeblad 4.11.2008)

Planlegg kraftutbygging for milliardar i Aurland (Bergens Tidende 13.10.2008)