Årsresultat for 2008: Over milliarden for E-CO

11.03.09

Pressemelding 03/2009

2008 ble nok et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt et årsresultat etter skatt på vel 1,1 milliard kroner. Styret foreslår et utbytte til Oslo kommune på 900 millioner kroner.

Effekten av historisk høy kraftproduksjon og prisøkning er hovedårsaken til det gode resultatet. E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 104 prosent av spotprisen referert Oslo. - Dyktige medarbeidere har bidratt til effektiv drift gjennom en rekordhøy tilgjengelighet til kraftverkene, sier konstituert administrerende direktør Odd Øygarden.

I et år preget av finanskrise og store problemer med utvekslingskapasiteten til utlandet leverer E-CO sitt beste resultat noensinne. Resultat etter skatt økte med 14 prosent i forhold til i fjoråret, som også hadde et rekordresultat. Økningen kan henføres til siste halvår, da resultat etter skatt ble hele 80 prosent høyere enn siste halvår 2007.

Årsresultat ble 1.115 millioner kroner, som er 168 millioner kroner høyere enn resultatet i 2007. Resultatet før skatt ble 2 304 millioner kroner, opp 722 millioner kroner fra året før. Konsernet hadde en kontantstrøm fra virksomheten på 1.959 millioner kroner som er hele 900 millioner kroner mer enn i foregående år. Denne kontantstrømmen har gitt E-CO grunnlag for å nedbetale vel 1,3 milliarder kroner på rentebærende lån i 2008. Styret foreslår et utbytte til eieren Oslo kommune på 900 millioner kroner, mot 650 millioner i fjor. Det innebærer en utbyttegrad på vel 80 prosent av årsresultatet.

Systemprisen på Nord Pool for året 2008 ble på 36,9 øre/kWh, som var hele 14,5 øre høyere enn for 2007. E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris for 2008 på 33,8 øre/kWh (26,1), som utgjør 104,3 prosent av områdeprisen som ble på 32,45 øre/kWh. Store prisutslag på grunn av kapasitetsproblemer for Statnetts kabler over Oslofjorden preget prisbildet i 2008. Dette medførte store avvik mellom områdepris og systempris over en lengre periode. Avviket medfører at prissikringskontraktene, som avregnes mot systemprisen, blir mindre verdt. Konsernets tap på grunn av prisavviket er beregnet til 160 millioner kroner før skatt. I tillegg medførte prisavviket reduserte inntekter på det usikrede spotsalget.

E-CO Energis driftsinntekter ble på hele 3.748 millioner kroner i 2008, en økning på 925 millioner kroner fra året før. Endring i driftsinntekter skyldes hovedsakelig prisøkning og noe høyere produksjonsvolum. Driftskostnader ble 959 millioner kroner mot 892 millioner kroner i 2007. Økningen skyldes i hovedsak økt eiendomsskatt og overføringskostnader, samt noe høyere lønnskostnader. De øvrige driftskostnadene viser mindre endringer. Driftsresultatet for 2008 ble dermed på 2.789 millioner kroner, en forbedring på hele 858 millioner kroner fra fjoråret.

Finanskostnader var 658 millioner kroner i 2008 mot 468 millioner kroner i 2007. Økningen har sammenheng med urealiserte valutatap på euro vedrørende valutainstrumenter som ikke kvalifiserer som valutasikring, samt i hovedsak urealiserte kurstap på fondsplasseringer og nedskrivning av ansvarlig kapital i selskapets pensjonskasse. I regnskapet utgjør valutatap 116 millioner kroner og kurstap og nedskrivning 75 millioner kroner. Urealiserte tap er basert på kurser per 31.12 som er sterkt preget av finanskrisen. Eurokursen var på et historisk toppnivå. Aksjer og mange rentepapirer har gjennomgått store kursfall.

Skatter utgjorde totalt 1.189 millioner kroner, sammenlignet med 635 millioner kroner året før. Den betydelige økningen skyldes økt grunnrentebeskatning og økt overskuddsbeskatning som følge av resultatøkningen sammenholdt med foregående år.

Kontantstrøm fra virksomheten ble på 1.959 millioner kroner mot 1.059 millioner kroner året før. Foruten resultatforbedring skyldes en vesentlig del av økningen at skatter betales etterskuddsvis. Brutto gjeld ble redusert med 1.308 millioner kroner og netto gjeld med 1.154 millioner kroner i løpet av 2008.

Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 37 prosent. For øvrig har selskapet et ansvarlig lån fra eier.

Investeringer utgjorde 99 millioner kroner mot 127 millioner kroner i 2007. Lya kraftverk i Hallingdal ble ferdigstilt i 2008. Oppgradering av aggregat i Nedre Vinstra og Fossheimfoss kraftverk i Vestre Slidre er gjennomført og oppgradering av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 er påbegynt. Planarbeidet om Mork kraftverk i Lærdal er videreført og konsesjonssøknad er sendt NVE. Konsesjonssøknad for oppgradering av Brekkefoss kraftverk i Hemsedal er sendt. I tillegg forberedes ny kraftverksbygging gjennom Oppland Energi og Opplandskraft. Konsesjonsprosess er igangsatt for Rosten kraftverk i Sel kommune. I 2008 fortsatte byggingen av ny dam Stolsvatn. Arbeidet vil ferdigstilles i 2009.

E-CO Energi har som mål å maksimere verdiskapningen og gi eier høy og stabil avkastning. Selskapet følger en strategi med fokus på organisk vekst - kombinert med ambisjon om å være nav i en restrukturering av kraftbransjen i Norge, dersom rammebetingelsene skaper slike muligheter. E-CO Energi prefererer eierskap til fysisk kraftproduksjon fremfor finansielle eierposisjoner.

Utviklingen etter nyttår viser fall i kraftpriser og i Eurokursen. Den økonomiske krisen har medført betydelig prisnedgang for innsatsfaktorene i termisk kraftproduksjon og for CO2-kvoter. Den påvirker også kraftetterspørselen fra industrien negativt. E-CO følger en sikringsstrategi som avdemper virkningen av store fluktuasjoner i markedsprisene. For 2009 er konsernet forholdsvis godt sikret mot fall i kraftprisene. E-CO regnskapsfører ikke urealisert verdi på sikringsporteføljen. Fluktuasjoner i markedsprisene kan medføre store svingninger i markedsverdien av sikringsporteføljen. E-CO har registrert at enkelte andre kraftselskap som fører regnskapet etter IFRS har til dels store utslag i resultatet for 2008 som følge av urealiserte verdiendringer på kraft-, valuta- og renteinstrumenter. Per 31.12.2008 hadde E-COs sikringsportefølje av kraft- og valutainstrumenter en negativ urealisert verdi på vel 0,5 milliarder kroner. Til sammenligning var verdien ved utgangen av 2007 minus 0,3 milliarder kroner. Ved utgangen av februar 2009 hadde den urealiserte verdien av konsernets sikringsportefølje endret seg til en positiv verdi på vel 0,5 milliarder kroner.

- På tross av at kraftåret 2008 var preget av systemproblemer i overføringsnettet og en negativ utvikling i de internasjonale finansmarkedene leverer E-CO et rekordresultat. Vi er svært godt fornøyd med innsatsen våre medarbeidere har lagt ned for å få dette til, avslutter Øygarden.

NØKKELTALL (millioner kroner)

 

 

 

 

2008

2007

2006

Resultat

 

 

 

Driftsinntekter

                3 748

             2 823

         2 525

Driftsresultat

                2 789

             1 931

         1 680

Resultat før skatter

                2 304

             1 582

         1 346

Årsresultat

                1 115

                947

            755

Kapitalforhold

 

 

 

Totalkapital

              17 204

           17 509

        17 691

Ansv. lån Oslo kommune

                3 347

             3 347

         3 347

Egenkapital

                6 300

             6 085

         5 788

Likvider

                   202

261

487

Egenkapitalandel

37 %

35 %

33 %

Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån)

                3 734

             4 888

         5 005

Utbytte

900

                650

            500

Egenkapitalrentabilitet 1

18 %

16 %

13 %

Totalkapitalrentabilitet 2

17 %

12 %

10 %

Kontantstrøm

 

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

                1 959

             1 059

            920

EBITDA

                3 060

             2 194

         1 952

EBITDA-margin 3

82 %

78 %

77 %

Annet

 

 

 

Antall ansatte

148

                148

            156

Kraftproduksjon (GWh) 4

              11 281

           11 004

8 330

 

 

 

 

1    Årsresultat / gjennomsnittlig egenkapital

 

 

2    Ordinært resultat før skatter + finanskostnader / gjennomsnittlig totalkapital

 

3     Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter

 

4     Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper

  

Kontaktpersoner:

Odd Øygarden

Adm. direktør (konst.),
E-CO Energi

24 11 65 10
920 14 515

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og
samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20
916 08 196