Forrige: 2. Balanse
Neste: 4. Regnskapsprinsipper

3. Kontantstrømsanalyse

MORSELSKAP

 

KONSERN

2007

 2008

 

(Beløp i millioner kroner)

 2008

2007

2006

 

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

 

 

 

 

 

742

 1008

 

Tilført fra virksomheten*

1 230

1 105

915

 

584

(750)

 

Endring i inntektsførte konsernbidrag og utbytte fra konsernselskaper

0

0

0

 

(138)

(9)

  Endring i betalbar skatt 

452

(205)

 245

 

 62

(10)

 

Endringer i andre fordringer, kreditorer og tidsavgrensninger 

 277

159

(241)

 

853

 239

Kontantstrøm fra virksomheten

1 059

1 059

920

 

 

 

Kontantstrøm fra investeringer

 

 

 

 

 

0

 0

 

Investeringer i varige driftsmidler

 (99)

(126)

(127)

 

0

 0

 

Salg av andre virksomheter og varige driftsmidler 

 4

15

62

 

368

 274

 

Endring i andre investeringer

 35

(96)

149

 

368

 274

Kontantstrøm fra investeringer

 (60)

(207)

84

 

 

 

Kontantstrøm fra finansiering

 

 

 

 

 

0

 0

 

Opptak av langsiktig gjeld

 0

0

500

 

(878)

 (600)

 

Nedbetaling av langsiktig gjeld

 (858)

(878)

(1 176)

 

(152)

 801

 

Endring i kortsiktig gjeld

(450)

300

150

 

(500)

 (650)

 

Utbetalt utbytte

(650)

(500)

(450)

 

(1 530)

(449)

C

Kontantstrøm fra finansiering

(1 958)

(1 078)

(976)

 

(309)

 64

A+B+C

Kontantstrøm i året 

 (59)

(226)

28

 

372

 63

+

Likviditetsbeholdning 1.januar

 261

487

459

 

63

 127

=

Likviditetsbeholdning 31.desember**

 202

481

628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tallet fremkommer slik:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

985

 

Årsresultat

 1 115

947

755

 

0

 0

+

Avskrivninger

 271

263

271

 

0

 37

-

Resultatandel tilknyttet selskap

 (113)

(41)

(47)

 

0

0

-

Gevinst ved salg av driftsmidler

 (2)

(7)

(16)

 

(7)

 (14)

+/-

Endring utsatt skatt/skattefordel

(78)

(57)

(48)

 

345

 1 008

=

Tilført fra virksomheten

1 230

1 105

915

 

** Likviditetsbeholdningen består av bankinnskudd og kortsiktige plasseringer i verdipapirfond. E-CO Energi har i tillegg en ordinær kredittlinje i bank på 100 millioner kroner, samt en avtale om en syndikert trekkfasilitet med en ramme på 235 millioner Euro med forfall november 2009. Ubenyttet trekk utgjør 190 millioner Euro (1.689 millioner kroner per 31. desember 2008).

 
Forrige: 2. Balanse
Neste: 4. Regnskapsprinsipper