Forrige: 1. Resultatregnskap
Neste: 3. Kontantstrømsanalyse

2. Balanse

Balanse - egenkapital og gjeld

 

 MORSELSKAP

 

KONSERN

2007

2008 

Note

(Beløp i millioner kroner)

 2008

2007

2006

 

1 703

 1 703

 

Aksjekapital

 1 703

1 703

1 703

 

1 903

 1 903

 

Overkursfond

 1 903

1 903

1 903

 

3 606

 3 606

 

Innskutt egenkapital

 3 606

3 606

3 606

 

308

 393

 

Annen egenkapital

 2 694

2 479

2 182

 

308

 393

 

Opptjent egenkapital 

 2 694

2 479

2 182

 

3 914

 3 999

23

Sum egenkapital

 6 300

6 085

5 788

 

1

 9

24

Pensjonsforpliktelser

 43

31

31

 

0

 0

9

Utsatt skatt

 261

308

201

 

418

 418

25

Andre avsetninger for forpliktelser

 63

63

28

 

419

 427

 

Sum avsetning for forpliktelser

 367

402

260

 

3 347

 3 347

27

Ansvarlig lån

 3 347

3 347

3 347

 

5 743

 3 959

26

Annen langsiktig gjeld 

 3 959

5 932

6 510

 

9 090

 7 306

 

Sum langsiktig gjeld

 7 306

9 279

9 857

 

 0

 1985

26

Kortsiktig rentebærende gjeld

665

0

0

 

2

 2

 

Leverandørgjeld 

 71

71

64

 

138

 129

 

Betalbar skatt

 1 012

560

764

 

1

 0

 

Skyldig offentlige avgifter

 205

158

140

 

650

 900

 

Utbytte

 900

650

500

 

276

 250

28

Annen kortsiktig gjeld

 378

304

318

 

1 067

 3 266

 

Sum kortsiktig gjeld

 3 231

1 743

1 786

 

10 576

 10 999

 

Sum gjeld

 10 904

11 424

11 903

 

14 490

 14 998

 

Sum egenkapital og gjeld

 17 204

17 509

17 691

 

 

 

31

  Pantstillelser eller garantiansvar

 

Balanse - eiendeler

 

 MORSELSKAP

 

KONSERN

2007

2008

Note

(Beløp i millioner kroner)

 2008

2007

2006

 

0

0

10

Vannfallrettigheter

 7 720

7 720

7 720

 

9

22

9

Utsatt skattefordel

 501

499

335

 

9

22

 

Sum immatrielle eiendeler

 8 221

8 219

8 055

 

1

1

11

Varige driftsmidler 

 6 570

6 746

6 892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 170

10 170

13

Investeringer i datterselskaper

 0

0

0

 

3 195

2 878

 

Utlån til datterselskaper

 0

0

0

 

0

0

14

Investeringer i tilknyttede selskaper

 858

746

705

 

0

0

15

Utlån til tilknyttede selskaper

 256

241

241

 

0

0

16

Investeringer i aksjer og andeler

 10

10

12

 

37

50

17

Andre langsiktige fordringer og investeringer

 382

332

264

 

13 402

13 098

 

Sum finansielle anleggsmidler

 1 506

1 329

1 222

 

13 412

13 121

 

Sum anleggsmidler

16 297

16 294

16 169

 

3

3

19

Kundefordringer 

 167

67

82

 

792

1 534

20

Andre korsiktige fordringer

 91

353

505

 

0

213

21

Kortsiktige plasseringer

 447

534

448

 

63

127

22

Bankinnskudd, kontanter o.l.

 202

261

487

 

1 078

1 877

 

Sum omløpsmidler

  907

1 215

1 522

 

14 490

14 998

 

Sum eiendeler

17 204

17 509

17 691

 

Oslo, 9. mars 2009

Styret i E-CO Energi as

 

 
Forrige: 1. Resultatregnskap
Neste: 3. Kontantstrømsanalyse