Forrige: Ytre miljø

Fremtidig utvikling

E-CO Energi har følgende hovedmål for virksomheten:

• maksimere verdiskapningen og gi eier høy og stabil avkastning
• være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø
• utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet

 

Det søkes å skape økte verdier gjennom optimalisering av drift og styring av kraftverkene samt best mulig utnyttelse av de disponible vannressursene. Selskapet følger en strategi med fokus på organisk vekst - kombinert med ambisjon om å være nav i en restrukturering av kraftbransjen i Norge, dersom rammebetingelsene skaper slike muligheter. E-CO Energi prefererer eierskap til fysisk kraftproduksjon fremfor finansielle eierposisjoner.

 

Strategisk plan for E-CO Energi omfatter verdiskaping fra egen fysisk kraftproduksjon og finansiell disponering. I tillegg er det interesse for eierposisjoner, som kan forme effektiv selskapsdrift og egnete eierstrukturer. E-CO Energi kan både ha villighet til å dele opp felleseide posisjoner, men også å utvide eller bygge ut ny kraft i felleskap med andre. Med dagens rammebetingelser har dette vært langsomme prosesser. Det er imidlertid blitt gjennomført endringer i styringsform i Oppland Energi og Opplandskraft, som styret ser på som steg på veien. Samarbeidet med E-CO Energis medeiere vurderes som god.

 

Produksjon
Til tross for den store kraftutvekslingskapasiteten det norsk-svenske kraftområdet har med andre land, forventes det fortsatt at variasjoner i vanntilsiget i årene framover vil kunne gi store variasjoner i kraftprisen. Dog vil kostnadene i termisk kraftproduksjon påvirke kraftprisen i Norge. Påvirkningen vil variere med den gjeldende hydrologiske situasjonen i det norsk-svenske kraftområdet. Prisen på kull, olje, gass og CO2-utslipp vil være viktig. Økt utvekslingskapasitet med kontinentet vil gi økt påvirkning fra termiske kostnader. Et usikkerhetsmoment for framtiden vil være hvor stor andel av framtidig kraftproduksjon, i Norden og på kontinentet, som vil komme fra fornybar energi og kjernekraft. Jo større denne andelen vil bli, jo mindre vil prisen bli påvirket av termiske kostnader.

 

E-CO Energi skal vokse innen vannkraft. Konsernet er i gang med å realisere målet om å øke kraftproduksjon med 1.000 GWh innen 2015. Vannkraften står i en særstilling i Norge når fremtidens behov for fornybar, regulerbar og lønnsom kraft skal dekkes. Målene som kommer til uttrykk i Stortingets klimaforlik og EUs fornybardirektiv er ambisiøse og tydelige. En avgjørende suksessfaktor er imidlertid rammevilkår som underbygger målene. Styret ser frem til at myndighetene i 2009 tar dette på alvor og i større grad legger forholdene til rette for fortsatt utbygging av skånsom og utslippsfri vannkraft.

 

Styret er godt fornøyd med virksomheten og resultatet og retter en takk til alle ansatte for innsatsen i 2008.


Oslo, 9. mars 2009
Styret i E-CO Energi as

 

 
Forrige: Ytre miljø