Forrige: Organisasjon og arbeidsmiljø
Neste: Fremtidig utvikling

Ytre miljø

All E-CO Energis kraftproduksjon i 2008 var fra fornybare kilder, som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Dersom en regner med at E-CO Energis kraftproduksjon erstatter kraft som ellers ville blitt produsert fra andre aktører i det nord-europeiske kraftmarkedet, vil E-COs vannkraftproduksjon i 2008 gi et positivt CO2-bidrag på 6,4 millioner tonn CO2. Det tilsvarer de årlige utslippene til om lag to millioner biler. På den måten skaper E-CO Energi verdier lokalt, regionalt, nasjonalt og bidrar til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt lokalt og globalt.

 

Til tross for at vannkraft er fornybar, ren energi, påvirker bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg miljøet. Virkningene er i hovedsak lokale knyttet til fysiske inngrep i naturen og påvirkning av biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i produksjonsvirksomheten, er E-CO Energi opptatt av at eventuelle miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig.

 

E-CO Energi har i 2008 fortsatt arbeidet med å forbedre selskapets rutiner for miljørapportering. Det er utarbeidet en miljørapport. I rapporten er det definert et sett av indikatorer for å dekke status for de viktigste miljøaspektene ved E-CO Energis aktiviteter. Det er også arbeidet med å videreutvikle mål for å oppnå en kontinuerlig forbedring på miljøområdet. I årets rapport har vi utvidet rapporteringen vedrørende egne utslipp av klimagasser. Rapporteringen inneholder nå utslipp fra ansattes flyreiser, helikoptertransport, lys og varme til bygninger og anlegg, i tillegg til drivstofforbruk for egne og entreprenørers kjøretøy. I 2008 tilsvarte E-CO Energis klimagassutslipp ca 1 255 tonn CO2.-ekvivalenter, mot 565 tonn i 2007. Tallene er ikke sammenlignbare ettersom rapporteringsgrunnlaget er utvidet.

 
Forrige: Organisasjon og arbeidsmiljø
Neste: Fremtidig utvikling