Forrige: Tilknyttede selskaper
Neste: Ytre miljø

Organisasjon og arbeidsmiljø

Det var 148 ansatte per 31.12.2008 Av disse var 147 fast ansatte og en trainee. I løpet av 2008 fikk vi 17 nye medarbeidere og 14 personer sluttet, hvorav 6 gikk av med oppnådd alderspensjon.

 

Styre og ledelse
Styret har syv medlemmer, hvorav fem er aksjonærvalgt. I løpet av 2008 er Johan Kleivi og Kåre Jan Sørheim innvalgt som selskapets nye ansatterepresentanter.

 

Som en konsekvens av at det ble avdekket svakheter i konsernets interne kontrollrutiner knyttet til handel med valutainstrumenter i desember, fratrådte administrerende direktør Hans Erik Horn sin stilling og direktør for økonomi, finans og risikokontroll ble løst fra sine oppgaver. Fra samme tid ble Odd Øygarden konstituert som ny administrerende direktør og Egil Skøien ble konstituert som direktør for økonomi, finans og risikokontroll.

 

Alf Inge Berget ble i 2008 tilsatt som ny direktør for kraftverksoperatør.

 

Helse, miljø og sikkerhet
HMS-arbeidet har i 2008 vært omfattende. Målet for HMS-arbeidet er å beskytte menneskers liv og helse, arbeidsmiljø, det ytre miljø samt sikre anlegg, produksjon, kunnskap og informasjon slik at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap.

 

HMS er en del av linjeledelsens ansvar. Det legges vekt på forebyggende arbeid gjennom bl.a. internkontrollsystem, opplæring på alle plan og kontinuerlig fokus på HMS-arbeidet. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet planlegges og prioriteres på lik linje med områder som produksjon, teknikk og økonomi.

 

Det er foretatt helseundersøkelser i deler av organisasjonen i 2008 og som er etterfulgt av tiltak for å utvikle videre det positive arbeidsmiljøet. E-CO Energi har gjennom avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) sterk fokus på oppfølging av sykemeldte. Det er ikke avdekket fravær med direkte yrkesrelaterte årsaker.

 

Sykefraværet i 2008 ble på 2,6 prosent, sammenlignet med 5,1 prosent året før. Det er registrert vedvarende lavt sykefravær under 3 prosent gjennom hele året. I løpet av 2008 ble det i produksjonsvirksomheten registrert to skader, hvorav en skade med fravær på tre dager. Det gir en skadefrekvens (H-verdi) på 8,5 og et skadefravær (F-verdi) på 12,7. Skadefrekvensen angir antall skadetilfeller per million arbeidstimer og skadefraværstallet viser antall sykedager på grunn av skader per million arbeidstimer. Begge disse faktorene er redusert i forhold til 2007. Det var ingen alvorlige personskader i konsernet i løpet av 2008.

 

Kompetanse, arbeidsmiljø og kultur
E-CO Energi legger vekt på kompetanseutvikling, og har i 2008 styrket dette området. Rekruttering, internopplæring, videre- og etterutdanning og felles- og ledersamlinger er sentrale aktiviteter.

 

Likestilling
Det er 19 kvinnelige ansatte i E-CO Energi. Dette gir en kvinneandel på 13 prosent. En av syv medlemmer i konsernledelsen er kvinne. Styret i E-CO Energi består av syv medlemmer, hvorav to er kvinner. Av de aksjonærvalgte styrerepresentanter er kvinneandelen 40 prosent.

 

Til majoriteten av stillingene i E-CO er det ingen eller få kvinnelige søkere. Konkurransen om de kvalifiserte kvinnelige kandidatene er meget stor. Gjennom kontakt med skole- og utdanningssektoren har E-CO styrket det langsiktige arbeidet med å rekruttere flere kvinner til selskapet.

 
Forrige: Tilknyttede selskaper
Neste: Ytre miljø