Forrige: Produksjonsvirksomheten
Neste: Tilknyttede selskaper

Forretningsutvikling

FORRETNINGSUTVIKLING

E-CO Energi ønsker å utvikle eksisterende kraftverk og fallrettigheter videre. I løpet av 2008 vedtok selskapet å øke produksjonen med 1.000 GWh innen 2015 gjennom nyutbygging, oppgradering og utvidelser.

 

Områder i Aurland kommune er utsatt for skred og flom. Aurland kommune og E-CO samarbeider om å få fremmet tiltak mot skred og flom som vil kunne gi økt kraftproduksjon i Aurlandskraftverkene og bedre miljø i Aurlandsvassdraget. Også i Hallingdal utredes mulighetene for å utnytte regulerings- og fallrettigheter ved utbygging av nye kraftverk i regulerte vassdrag. Det tas sikte på å sende tre meldinger til NVE i løpet av 2009, henholdsvis kraftverksprosjekt Mjåvatn i Hol, Hemsil III i Gol og Låvi kraftverk i Aurland.

 

Planarbeidet for Mork kraftverk i Lærdal er videreført, og konsesjonssøknad ble innsendt sommeren 2008. Konsesjonssøknad for oppgradering av Brekkefoss kraftverk i Hemsedal er sendt NVE, og i Oppland Energi er konsesjonsprosessen igangsatt for Rosten kraftverk i Sel kommune.

 

Gjennom en tiårsperiode har konsernet drevet forretningsutvikling med gode resultater i forhold til verdiutvikling og kjøp og salg av virksomheter. Økt fokus på vannkraftproduksjon har ført til salg av tidligere posisjoner. E-CO Energi er nå engasjert i minoritetsposter i Policom AS (energimåling og toveiskommunikasjon), STP AS (vannkraftturbiner) og CruSiN AS (smeltedigler for solcelleproduksjon).

 

E-CO Energi og ni andre norske energiselskap besluttet i 2007 å utrede mulighetene for en felles satsing innenfor vannkraft i utlandet. Det ble nedsatt et prosjekt for å vurdere mulige konsekvenser av tiltaket. Utredningen ble fremlagt for styrene i de ti selskapene. Det ble ikke gitt tilslutning i tilstrekkelig grad til at partene så grunnlag for å gå videre med prosjektet.

 

Rammevilkår
E-CO Energi har fokus på de rammevilkårene som næringen er underlagt. Viktige områder i 2008 har vært vilkårene for økt vannkraftproduksjon, arbeidet med revisjon av eksisterende konsesjoner, implementeringen av EUs rammedirektiv for vann, fungerende utenlandsforbindelser, og behovet for restrukturering og effektivisering av næringen.

 

Stortinget vedtok i 2008 endringer i konsesjonslovgivningen, som på sikt vil føre til at tilnærmet all vannkraftproduksjon over en viss størrelse vil være eiet av selskaper med offentlige eiere. Offentlige eiere vil få tidsubegrensede konsesjoner, mens eksisterende private konsesjoner vil løpe til opprinnelig hjemfallstidspunkt. Private kan imidlertid eie inntil en tredjedel. Private selskaper med rettigheter fra før 1909 får beholde disse. Dersom private interesser selger ressurser som omfattes av hjemfall til offentlig eide selskaper, faller hjemfall bort. Endringene har mindre praktisk betydning for E-CO Energi, men innebærer en avklaring etter ni år med uavklarte rammevilkår for eierskap til kraftproduksjon.

 
Forrige: Produksjonsvirksomheten
Neste: Tilknyttede selskaper