Forrige: Årsresultat og disponeringer
Neste: Forretningsutvikling

Produksjonsvirksomheten

Kraftåret 2008 ble "de ødelagte sjøkablers" år. I august 2007 satte en oljelekkasje i en transformator på dansk side sjøkabelen Skagerrak 3 ut av drift. Dette halverte utvekslingskapasiteten mellom Norge og Danmark. Først i begynnelsen av juli 2008 kom kabelen i drift igjen. Den nye sjøkabelen NorNed på 700 MW mellom Norge og Nederland skulle opprinnelig vært i drift i løpet av 4. kvartal 2007. Kabelen kom først i drift 6. mai 2008. Tre forbindelser i sentralnettet krysser Oslofjorden. Våren 2008 havarerte sjøkablene i to av disse forbindelsene. Uvekslingskapasiteten mellom Sør-Norge og Sverige ble betydelig redusert. Det forventes full kapasitet først i mai 2009.

 

Spotprisen referert Oslo for året 2008 ble på 32,4 øre/kWh, hvilket er en oppgang på 10 øre/kWh fra 2007. Det var store variasjoner over året. Maiprisen var lavest med 10 øre/kWh. Septemberprisen var høyest med 52,2 øre/kWh. Til sammenlikning var septemberprisen i 2007 14,3 øre/kWh. I 2008 oppnådde E-CO en gjennomsnittlig salgspris på 104 prosent av spotprisen, referert Oslo, eksklusiv konsesjonskraft.

 

I perioder var det betydelige flaskehalser i overføringsnettet, slik at det ble prisdifferanser mellom de enkelte områdene innen elbørsområdet. Danmark-Øst hadde den høyeste spotprisen for året, hvilket var 14,2 øre/kWh høyere enn prisen referert Oslo. Det var også store forskjeller mellom prisområdene i Norge. Spotprisen referert Trondheim var 9,68 øre/kWh høyere enn prisen referert Oslo. Osloprisen var den laveste i elbørsområdet. En hovedårsak til dette var den begrensede eksportkapasiteten ut fra Sør-Norge som følge av kabelhavariene, men også vannsituasjonen i Sør-Norge medvirket til dette. Tapet på sikringskontraktene som følge av kapasitetsproblemer, er beregnet til 160 millioner kroner. Avviket mellom systempris og områdepris var 4,5 øre/kWh. Siden sikringskontraktene avregnes mot systempris og den sikrede produksjonen mot områdeprisen, medførte prisdifferansen et tap. I tillegg medførte prisavviket ytterligere tap knyttet til usikret spotsalg.

 

For året sett under ett var det betydelig varmere enn normalt både i Norge og Sverige. For Norge sett under ett var året det sjuende varmeste som er registrert. Ingen månedstemperaturer var under normalen. Det var størst temperaturavvik i januar og februar. I det norsk-svenske kraftområdet var årsnedbøren, omregnet til energi, 5 prosent over normalen. Tilsiget var 3 prosent over normalen, men ujevnt fordelt: I Norge var tilsiget 10 prosent over og i Sverige 10 prosent under normalen. Snømagasinet ved utgangen av året var godt under normalen i det norsk-svenske kraftområdet.

 

I 2008 hadde Norge en vannkraftproduksjon på 139 TWh. Det er en oppgang på vel 5 TWh fra året før og ca. 19 TWh over normalproduksjon. Norge hadde en netto eksport på ca. 14 TWh, mot en netto eksport på 10 TWh i 2007. Forbruket i Norge var på 127, hvilket er en oppgang på 1,6 TWh fra 2007.

 

Årsproduksjonen for konsernet ble på rekordhøye 11.281 GWh (inklusiv konsernets andel av produksjonen i Oppland Energi, 1.457 GWh), som er 277 GWh mer enn 2007 og ca 2.000 GWh over normalproduksjon. Inkludert konsernets andel i Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon og Norsk Grønnkraft, ble årsproduksjonen 12.094 GWh.

 
Forrige: Årsresultat og disponeringer
Neste: Forretningsutvikling