Forrige: Redegjørelse for årsregnskapet
Neste: Produksjonsvirksomheten

Årsresultat og disponeringer

Morselskapets årsresultat viser et overskudd på 985 millioner kroner. Netto finansposter utgjør 1.113 millioner kroner, mot 486 millioner kroner i 2007. Inntekter på investering i datterselskaper utgjør 1.500 millioner kroner, mens netto finanskostnader utgjør 387 millioner kroner.

 

Styret foreslår følgende disponering av overskuddet på 985 millioner kroner i E-CO Energi as for regnskapsåret 2008:

 

 Utbytte:

900 millioner kroner 

 Til annen egenkapital: 

 85 millioner kroner 

E-CO Energi as har 371 millioner kroner i fri egenkapital per 31. desember 2008.

 

I samsvar med regnskapslovens krav bekrefter styret at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

 
Forrige: Redegjørelse for årsregnskapet
Neste: Produksjonsvirksomheten