Forrige: Virksomheten
Neste: Årsresultat og disponeringer

Redegjørelse for årsregnskapet

Resultatregnskap

E-CO Energis driftsinntekter ble på hele 3.748 millioner kroner i 2008, en økning på 925 millioner kroner fra året før. Endring i driftsinntekter skyldes hovedsakelig prisøkning og noe høyere produksjonsvolum. Økningen i gjennomsnittlig salgspris var på 7,7 øre/kWh sammenlignet med 2007. I tillegg kommer økningen i produksjonsvolumet på 277 GWh sammenlignet med 2007

 

Gjennomsnittlig salgspris for 2008 ble 33,8 øre/kWh mot 26,1 øre foregående år. Det utgjør 104,3 prosent av timeveid spotpris (områdepris). Konsernets sikringsstrategi for kraft medfører en avdempning av inntektspåvirkningen fra de største prisvariasjonene i markedet.

 

Driftskostnader ble 959 millioner kroner mot 892 millioner kroner i 2007. Økningen skyldes i hovedsak økt eiendomsskatt og overføringskostnader, samt noe høyere lønnskostnader. De øvrige driftskostnadene viser mindre endringer. Drifts¬resultatet for 2008 ble dermed på 2.789 millioner kroner, en forbedring på hele 858 millioner kroner fra fjoråret.

 

Konsernets inntekt på investering i tilknyttede selskap var på 112 millioner kroner i 2008, som er forbedring på 79 millioner kroner fra fjoråret.

 

Finansinntektene ble på 61 millioner kroner og består hovedsakelig av renter på konsernkonto og pengemarkedsfond.

 

Finanskostnader var 658 millioner kroner i 2008 mot 468 millioner kroner i 2007. Økningen har sammenheng med negativ kursutvikling på euro samt kurstap på fondsplasseringer. I tillegg kommer nedskrivning på ansvarlig kapital i selskapets pensjonskasse.

 

Konsernet hadde ved årets slutt 1.308 millioner kroner lavere rentebærende gjeld sammenlignet med foregående år.

 

Ordinært resultat før skatt ble 2.304 millioner kroner, som er 722 millioner kroner høyere enn i 2007. Skatter utgjorde totalt 1.189 millioner kroner, sammenlignet med 635 millioner kroner året før. Den betydelige økningen skyldes økt grunnrentebeskatning og økt overskuddsbeskatning som følge av resultatøkningen sammenholdt med foregående år.

 

Årsresultatet ble på hele 1.115 millioner kroner i 2008, mot 947 millioner kroner i 2007.

 

Investeringer, finansiering og kapitalforhold

Investeringer i varige driftsmidler for konsernet ble 99 millioner kroner.

 

Ny dam Stolsvatn skulle etter planen vært sluttført høsten 2008. Imidlertid ble damfundamentarbeidet mer omfattende enn planlagt. Moreneforekomstene inneholdt mer grunnvann enn forventet og det ble for lite tilgjengelig masse. Saksgangen rundt innhenting av nødvendige tillatelser for uttak av morenemasse fra reserveområdet var tidkrevende. Sluttføring forventes ferdig i 2009

 

Nytt Lya kraftverk i Hallingdal ble idriftsatt. E-COs andel av kostnadene ble 30 millioner kroner. Vinstra Kraftselskap ferdigstilte et aggregat i Nedre Vinstra kraftstasjon til 34 millioner kroner. Oppland Energi ferdigstilte aggregatet i Fossheimfoss kraftverk. E-COs andel av investeringer er ca 9 millioner kroner.

 

Arbeidene med forberedelser til oppgradering av det første av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 har pågått gjennom året. Det er i tillegg inngått avtale om levering av nytt kontrollanlegg til kraftstasjonen.

 

Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 1.959 millioner kroner, opp fra 1.059 millioner kroner i 2007. Konsernet har nedbetalt lang¬¬siktig gjeld med 858 millioner kroner, mens det ikke er tatt opp ny langsiktig gjeld. Kortsiktig rentebeærende gjeld er redusert med 450 millioner kroner. Totalt har den rentebærende gjelden blitt redusert med 1.308 millioner kroner.

 

E-CO Energi har et ansvarlig lån fra Oslo kommune på i alt 3.347 millioner kroner. Dette forfaller til betaling 31. desember 2017. Oslo kommune har en opsjon på å forlenge lånet med ytterligere fem år.

 

Konsernet har en syndikert trekk¬fasilitet med i alt ni banker, med en øvre trekkramme på 235 millioner euro (2.088 millioner kroner per 31. desember 2008) og med løpetid til november 2009. Per 31. desember 2008 var det trukket 400 millioner kroner på fasiliteten. 665 millioner kroner av konsernets gjeld forfaller i 2009. Konsernets låneportefølje har en balansert sammensetning av lån med forfallstruktur mellom 0,5 og 12 år, en gjennomsnittlig løpetid på 4,2 år og en gjennomsnittlig rente¬binding på 2,7 år.

 

Konsernet har ingen finansielle vilkår eller forutsetninger (covenants) på sine lån. Alle lån inneholder klausul om negativ pantsettelse og pari passus rangering, samt at de inneholder eierskapsklausul, som betyr at långiver kan kreve lånene innfridd hvis Oslo kommune selger seg ned under 50,1 prosent i E-CO Energi.

 

Konsernets likviditetsbeholdning var ved årets begynnelse 261 millioner kroner og 202 millioner kroner ved årets slutt.

 

Per 31. desember 2008 var konsernets totalkapital 17.204 millioner kroner, mens egenkapitalen var 6.300 millioner kroner i forhold til henholdsvis 17.509 og 6.085 året før. Dette gir en egenkapitalandel ved årets slutt på 36,6 prosent mot 34,8 ved årets begynnelse.

 

Finansiell risiko og risikostyring

Det er lagt klare rammer for konsernets risikostyring. Innenfor disse rammene prissikres fremtidig produksjon i de tidsperioder hvor man vurderer at man oppnår best mulig pris. Valg av sikringsstrategi resulterer imidlertid i en skatterisiko, ettersom grunnrenteskatten blir beregnet ut i fra spotpris og ikke faktisk salgspris. Konsernet gjennomfører en sikringsstrategi som hensyntar skatterisikoen, slik at det ikke prissikres mer av forventet fremtidig produksjon enn at økt spotpris gir en nøytral eller positiv forventet kontantstrøm etter skatt.

 

Konsernet har en liten tradingaktivitet, og denne aktiviteten er skilt ut i en egen clearet portefølje med separate fullmakter. Tradingen blir løpende kontrollert og rapportert etter vedtatte risikorammer. I 2008 har det tilnærmet ikke vært tradingaktivitet.

 

Konsernet er også eksponert for endringer i rentenivå, ettersom store deler av aktivaene er finansiert med gjeld. Renterisikoen søkes redusert ved en balansert styring av fast og flytende rente. Ved utgangen av 2008 var rentedurasjonen på 2,7 år. Konsernet har ingen valutarisiko på sin utenlandsgjeld, da alle lån er vekslet om og valutasikret til norske kroner.

 

Konsernet har som policy å ikke ta valutarisiko på prissikring av kraft, slik at inngåtte finansielle kraftkontrakter, som alle prises i euro, er valutasikret med valutaterminer eller valutaopsjoner. Det ble i 2008 avdekket en svikt i de operasjonelle rutinene knyttet til valutasikringen, ved at det var inngått valutakontrakter ut over fullmaktsrammer. I betydelig grad lå handlene innenfor det volum som forventes for fremtidige inntekter i euro. Det volum som ble vurdert som å overstige fremtidige valutainntekter, er skilt ut som en egen portefølje som ikke regnskapsføres som sikring og som vurderes til laveste verdi av kostpris og bokført verdi i regnskapet. Denne porteføljen omfatter derivater som utløper i 2009, og det er foretatt avbøtende tiltak for å begrense fremtidig tap på denne porteføljen. Det ble umiddelbart igangsatt tiltak for å gjennomgå og forbedre operative rutiner på dette området.

 
Forrige: Virksomheten
Neste: Årsresultat og disponeringer