Neste: Virksomheten

Innledning

2008 ble nok et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt et årsresultat etter skatt på vel 1,1 milliard kroner. Effekten av historisk høy kraftproduksjon og prisøkning er hovedårsaken til det gode resultatet. E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 104 prosent av spotprisen, referert Oslo.

 

 

SAMMENDRAG

Kraftåret 2008 ble svært nedbørsrikt med høy kraftproduksjon og relativt lave priser i tidsperioder, men årsgjennomsnitt på relativt høyt nivå.

 

Systemprisen på NordPool for året 2008 ble på 36,9 øre/kWh, som var hele 14,5 øre høyere enn for 2007. E-CO oppnådde en gjennomsnittlig salgspris for 2008 på 33,8 øre/kWh (26,1), som utgjør 104,3 prosent av områdeprisen som ble på 32,45 øre/kWh. Store prisutslag på grunn av kapasitetsproblemer for Statnetts kabler over Oslofjorden preget prisbildet i 2008.

 

Årsresultatet etter skatt ble på 1.115 millioner kroner, hvilket er en økning på 168 millioner kroner fra året før. Resultatet før skatt ble 2.304 millioner kroner, opp 722 millioner kroner fra året før.

 

Konsernets årsproduksjon ble på 11.281 GWh (inklusiv andel av produksjonen i Oppland Energi), noe som er 277 GWh mer enn 2007. Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen 12.094 GWh. Normalproduksjon, inkludert andel i tilknyttede selskaper, er 9.700 GWh.

 

E-CO fokuserer på vannkraftproduksjon og muligheter for nye utbygginger alene eller i samarbeid med andre aktører i sin strategiske plan for perioden 2007-2011. E-CO har som mål å øke sin produksjon med 1.000 GWh innen 2015.

 

Lya kraftverk i Hallingdal ble ferdigstilt i 2008. Oppgradering av aggregat i Nedre Vinstra og i Fossheimfoss kraftverk i Vestre Slidre er gjennomført, og oppgradering av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 er påbegynt. Planarbeidet om Mork kraftverk i Lærdal er videreført og konsesjonssøknad er sendt NVE. Konsesjonssøknad for oppgradering av Brekkefoss kraftverk i Hemsedal er sendt NVE. E-CO samarbeider med Aurland kommune om å fremme tiltak mot skred og flom, som vil kunne gi økt kraftproduksjon og bedre miljø i Aurlandsvassdraget. Også i Hallingdal utredes mulighetene for å utnytte regulerings- og fallrettigheter ved utbygging av nye kraftverk i regulerte vassdrag. I tillegg forberedes ny kraftverksbygging gjennom Oppland Energi og Opplandskraft. Konsesjonsprosessen er igangsatt for Rosten kraftverk i Sel kommune. I 2008 fortsatte byggingen av ny dam Stolsvatn. Arbeidet vil ferdigstilles i 2009.

 

Kontantstrøm fra virksomheten ble på 1.959 millioner kroner mot 1.059 millioner kroner året før. Brutto gjeld ble redusert med 1.308 millioner kroner i løpet av 2008.

 

Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 36,6 prosent mot 34,8 ved årets begynnelse.
Dessuten har selskapet et ansvarlig lån fra eier. Styret vurderer egenkapitalandelen som tilfredsstillende.

 

I begynnelsen av desember konstituerte styret Odd Øygarden til ny administrerende direktør da tidligere administrerende direktør Hans Erik Horn fratrådte etter at det var avdekket fullmaktsoverskridelse i rutinene for håndtering av finansielle instrumenter.

 

Styret foreslår et utbytte på 900 millioner kroner til eier.

 

 

Tore Olaf Rimmereid (styreleder) 

Gro Balas (nestleder)

 

Trond Vernegg 

 

Mai-Lill Ibsen 

 

Helge Skudal 

 

Johan Kleivi (ansattes representant)

 

Kåre Jan Sørheim (ansattes representant)

 

Odd Øygarden (konst. administrerende direktør) 


 

 

 
Neste: Virksomheten