Melding for Nedre Otta sendt NVE

10.02.09

Opplandskraft, der E-CO eier ca. 40 prosent, planlegger sammen med Eidefoss et nytt kraftverk i Nedre Otta. Prosjektet vil bli utredet med to alternativer, Pillarguri og Åsåren, som vil gi henholdsvis 387 og 316 GWh ny utslippsfri kraft. Melding er nå ute på høring.

 

En utbygging i Nedre Otta vil bidra til å bedre kraftbalansen i region Midt-Norge, som er høyest prioritert av myndighetene. I tillegg vil kraftverket bidra til bedre ressursutnyttelse i vassdraget, som allerede er berørt av inngrep gjennom flere utbygginger både ovenfor og nedenfor Nedre Otta.

I begge alternativene vil vannet bli ført i tunnel og kraftstasjonene vil bli lagt i fjell. Alternativ 1, Pillarguri, vil utnytte fallet fra inntaket til Eidefossen kraftverk og til Lågen ved Einangen. Kraftverket vil berøre en elvestrekning på omlag 18 km og gi en årlig produksjon på 387 GWh. Alternativ 2, Åsåren, vil utnytte fallet mellom inntak Eidefossen og Åsåren. Kraftverket vil berøre en elvestrekning på omlag 10 km og gi en årlig kraftproduksjon på 316 GWh.

Det er Opplandskraft og Eidefoss som står bak planene med en eierandel på 50 prosent hver. E-CO eier ca. 40 prosent av Opplandskraft og har gjennom det ca. 20 prosents eierandel i prosjektet.

Meldingen for prosjektet har vært ute på høring til alle aktuelle høringsinstanser. NVE har fastsatt utredningsprogram som kan lastes ned fra NVEs nettsider.

En papirversjon av meldingen kan fås ved henvendelse til Opplandskraft DA ved Gaute Skjelsvik, tlf. 970 12 834, e-post: gaute.skjelsvik@eidsivaenergi.no.

Last ned brosjyre om Kraftutbygging i Nedre Otta


Nedre Otta

Les mer om kraftverksprosjektet Nedre Otta på nedreotta.no

 

Web-kamera inntak

Web-kamera maskinsal