Administrerende direktør fratrer

05.12.08

Pressemelding 11/08

Administrerende direktør i E-CO Energi Hans Erik Horn fratrådte sin stilling i selskapet fredag 5. desember. Bakgrunnen er at det er avdekket svakheter i konsernets interne kontrollrutiner knyttet til handel med finansielle instrumenter.

– Hans Erik Horn har vært ansatt i konsernet i 15 år, hvorav de siste syv som administrerende direktør. Han har på en meget god måte bidratt til å utvikle selskapet til en rendyrket vannkraftprodusent gjennom en tid med betydelig vekst og store endringer i rammevilkårene for kraftproduksjon. Selskapet har under hans ledelse levert svært gode resultater. Styret ønsker å takke ham for den innsatsen han har lagt ned for E-CO gjennom disse årene, sier styreleder Tore Olaf Rimmereid.

En medarbeider har sagt opp sin stilling etter at det ble avdekket handel med finansielle instrumenter som går ut over de fullmakter styret har gitt. Disposisjonene er ikke av en slik størrelsesorden at de kan påvirke konsernets finansielle stilling, men det er avdekket svakheter i konsernets rutiner for håndtering av slike handler.

- Da avviket ble oppdaget ble styret umiddelbart orientert av administrerende direktør og det ble igangsatt en full intern gjennomgang. De faktiske forhold er fastslått, og det er allerede truffet tiltak for å begrense den skaden handelen potensielt kan påføre E-CO. Det er påvist svakheter ved internkontrollrutinene, og styret har derfor initiert en full gjennomgang av alle risiki i konsernet, sier Rimmereid.

Styret har konstituert viseadministrerende direktør Odd Øygarden som ny administrerende direktør inntil videre. Øygarden tiltrådte i jobben fredag morgen. Som en følge av de avdekkete svakheter var det en naturlig konsekvens at E-COs direktør for Økonomi, finans og risikokontroll, Ragnar Søegaard har fått andre arbeidsoppgaver. Egil Skøien er konstituert som ny direktør for Økonomi, finans og risikokontroll inntil videre. - Nå har vi avklart ansvaret for det som ligger bak oss, og dette har fått konsekvenser for de involverte. Nå ser jeg frem til å jobbe sammen med våre kompetente ansatte for å få på plass rutiner og systemer som forhindrer slike uheldige hendelser i fremtiden, sier Øygarden. 

For nærmere opplysninger kontakt:Tore Olaf Rimmereid

Styreleder, E-CO Energi

909 92 515

Odd Øygarden

Administrerende direktør,

920 14 515

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt, E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196