Resultat for 3. kvartal 2008: Godt resultat hittil for E-CO

29.10.08

Pressemelding 10/08

E-CO oppnådde rekordhøye resultater i 3. kvartal 2008. Resultatene for årets tre første kvartaler er også de beste i konsernets historie. Høye priser og høy produksjon er forklaringen. Resultat før skatter hittil i år ble 1 595 millioner kroner som er hele 425 millioner kroner over tilsvarende resultat i fjor. Nesten hele økningen ble imidlertid spist opp av økt skattekostnad. Etter skatter ble resultatet 790 millioner kroner som er 9 millioner kroner bedre enn i 2007.

Kraftmarkedet i 3. kvartal bar preg av høyt tilsig og produksjon. I motsetning til i fjor var kraftprisene også høye, blant annet som følge av høye priser på kull, gass og olje. - Redusert utvekslingskapasitet mot utlandet på grunn av feil i hovednettet førte også i 3. kvartal til at områdeprisen i Sør-Norge ble lavere enn systemprisen. En relativt tørr sommer medførte at prisforskjellen ble noe mindre enn tidligere fryktet. Prisforskjellen ble likevel i en størrelsesorden som medførte at E-CO gikk glipp av 321 millioner kroner på reduserte utenlandsforbindelser i løpet av årets tre første kvartaler. At E-CO ikke får levert kraft der etterspørselen er størst, på grunn av feil i nettet, er alvorlig. Myndighetene må snarest ta grep slik at vi unngår å komme i tilsvarende situasjon igjen, sier administrerende direktør Hans Erik Horn. Han viser til at E-CO nylig har foreslått at Olje- og energidepartementet tar initiativ til endringer i inntektsrammebetingelsene for Statnett.

E-COs driftsinntekter per 3. kvartal 2008 ble 2 580 millioner kroner som er 25 prosent høyere enn i 2007. Økningen skyldes høyere kraftpris.

Driftsresultatet hittil i år ble 1 881 millioner kroner som er 457 millioner kroner eller 32 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Netto finanskostnadene økte fra 288 millioner kroner per 3. kvartal 2007 til 313 millioner kroner i år. Resultat før skatter ble 1 595 millioner kroner som innebærer en økning på 36 prosent. Men skattekostnaden økte kraftig. Grunnrenteskatten ble vesentlig høyere i fjor som følge av de høye spotprisene samt den skatteskjerpelsen som ble gjennomført i 2007. - Hittil i år utgjør skattene 50 prosent av resultat før skatt mot 33 prosent i tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt på 790 millioner kroner ble derfor bare 9 millioner kroner høyere enn i 2007. Med en skattebelastning på 805 millioner befester E-CO sin posisjon som en betydelig skattyter, sier Horn.

Gjennomsnittlig systempris ble på 34,2 øre per kWh per 3. kvartal 2008. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 18,6 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 31,0 øre per kWh mot ca. 24,5 øre per 3. kvartal 2007.

Konsernets kraftproduksjon var 8 250 GWh per 3. kvartal i år. I tilsvarende periode i 2007 var kraftproduksjonen 8 501 GWh.

Ved utgangen av 3. kvartal 2008 var konsernets egenkapitalandel 39,8 prosent mot 34,8 prosent ved årets begynnelse og 37,6 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

E-CO hydrologiske ressurs er god ved utgangen av 3. kvartal. I tråd med konsernets prissikringsstrategi er en vesentlig andel av forventet produksjon siste kvartal prissikret. Selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til resultatutviklingen for resten av året, forventer konsernet et godt årsresultat for 2008.

Nøkkeltall* - 

 

Per 3 kvartal 2008

Per 3 kvartal 2007

2007

Driftsinntekter

2 580

2 063

2 823

Driftskostnader

(699)

(639)

(892)

Driftsresultat

1 881

1 424

1 931

Resultat før skatter

1 595

1 170

1 582

Resultat etter skatter

790

781

947

Egenkapital

6 875

6 569

6 085

Gjeld og egenkapital

17 290

17 451

17 509


*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

Kontaktpersoner:Hans Erik

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196