E-CO-stipendet Ren energi til konsept for omdanning av gjødsel til energi

02.10.08

Pressemelding 08/08

E-CO Energi og Bellonas stipend Ren energi for 2008 tildeles selskapene Energreen AS og Stiftelsen Vekst for produktet ThermoConverter og konseptet BiEnergy. Konseptet går ut på å utvinne elektrisk energi fra forbrenningsprosesser, øke energitettheten i gjødselbasert biomasse og samtidig hindre avdamping av metan og lystgass. Stipendet ble delt ut under fornybarkonferansen Scan-ref 2. oktober.

Ved å benytte denne teknologien har søkeren satt sammen et helhetlig system for bærekraftig energi- og gjødselproduksjon fra husdyravfall. - Søkerne presenterer en helhetlig tenkning rundt hvordan bioenergiressursen kan utnyttes. De har utviklet et originalt produkt som dersom det fungerer i praksis vil ha et stort forretningspotensial, sa Hans Erik Horn, adm. direktør i E-CO Energi under utdelingen på fornybarkonferansen

 

Kjernen i forretningskonseptet er et apparat (ThermoConverter) som kan utnytte alle typer brennbare substrater eller varme til elektrisitetsproduksjon. Teknologien består av en dampdrevet, men væskebasert turbin der trykket holdes i et lukket system. Dette gjør at teknologien oppnår en svært høy virkningsgrad ved elektrisitetsproduksjon. I totalkonseptet BiEnergy produseres elektrisitet og varme gjennom behandling av husdyravfall. I prosessen produseres det også gjødsel og biomasse til ulike formål, samtidig som utslippene av klimagasser reduseres.

 

Som frittstående produkt vil ThermoConverter kunne anvendes til elektrisitetsproduksjon basert på alle typer brennbare substrater eller varme. Teknologien utnytter alt avfall, inkludert CO2, i produksjon av nyttige biprodukter, samtidig som den bidrar til reduksjon i avdamping av metan og lystgass fra landbruket.

 

Teknologien er skalerbar og kundene kan være alt fra selvstendige bønder og fiskeoppdrettere til større utbyggere av energiproduksjon. Den høye virkningsgraden gir et enormt potensial for å benytte teknologen også ved annet brensel enn biomasse. Konseptet er patentert.

 

Stipendmidlene skal brukes til å bygge et småskala testanlegg av en ThermoConverter.

 

- Vi i E-CO mener veien mot et utslippsfritt energisamfunn er gjennom mange ulike teknologier og tiltak og ikke noen få universelle løsninger som skal gjelde for alle. Energreen og Stiftelsen Vekst representerer en ny og interessant teknologi. Vi har tro på at konseptet selskapene har utviklet etter hvert vil kunne utvikles til å komme i kommersiell produksjon, sa Hans Erik Horn.

 

Nestleder i Bellona Marius Holm sa under utdelingen at landbruket representerer en stor utfordring i klimakampen. - Landbruket står for 13-15 prosent av klimagassutslippene, til sammenlikning står biltrafikk for 10 prosent. Skal vi redusere klimautslippene med 85 prosent, må også utslippene fra landbruket reduseres. Stipendvinnerne representerer en teknologi som viser veien mot et slikt mål, sa Holm.

 

Stipend Ren Energi

Det er nå fjerde gang E-CO Energi deler ut stipendet ”Ren energi”. Stipendet tildeles enkeltpersoner eller miljøer i etableringsfasen som ønsker å kommersialisere en idé eller et prosjekt som fremmer utviklingen av fornybar, miljøriktig og lønnsom energi. Vinneren av stipendet skal gjennom et konkret prosjekt fremheve muligheten for verdiskaping innen fornybar energi og dermed synliggjøre eventuelle nye forretningsområder. Stipendet er på 100 000 kroner.

 

Stipendet vil også deles ut i 2009. Søknadsfrist for stipendet for neste års stipend er satt til 1. mars 2009.

 

For mer informasjon om teknologien se www.energreen.no.

Kontaktpersoner:Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196

Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942 

Bilder fra utdelingen:

Høyreklikk og velg lagre mål som" for høyoppløselige versjoner av bildene. (Foto: Tone Foss Aspevoll / Bellona)

 

 

Fra venstre Per Reidar Ørke, Energreen, Rolf Kevin, Stiftelsen Vekst, Hans Erik Horn, E-CO Energi og Marius Holm, Bellona.

Adm. direktør i E-CO Energi, Hans Erik Horn 

Daglig leder i Energreen, Per Reidar Ørke 

Daglig leder i Stiftelsen Vekst, Rolf Kevin

 

Nestleder i Bellona, Marius Holm


E-CO Stipend - Ren energi

.

Søknadsfristen for E-CO stipend 2009 gikk ut 10. mars.

 
Bilder E-CO stipend 2008

Bilder fra utdelingen på fornybarkonferansen Scan-ref. Høyreklikk og velg lagre mål som" for høyoppløselige versjoner av bildene. (Foto: Tone Foss Aspevoll / Bellona)

 

Fra venstre Per Reidar Ørke, Energreen, Rolf Kevin, Stiftelsen Vekst, Hans Erik Horn, E-CO Energi og Marius Holm, Bellona.


Adm. direktør i E-CO Energi, Hans Erik Horn 


Daglig leder i Energreen, Per Reidar Ørke
 


Daglig leder i Stiftelsen Vekst, Rolf Kevin


Nestleder i Bellona, Marius Holm