Fylkesmannen positiv til Brekkefoss-opprusting

19.09.08

E-CO Vannkraft planlegger å øke produksjonen i Brekkefoss kraftstasjon i Grøndøla i Hemsedal. I følge Fylkesmannen er utvidelsen akseptabel ut fra naturfaglige hensyn, men det anbefales at minstevannføringen settes til 500 l / sek.

E-CO Vannkraft søker om å øke produksjonen i Brekkefoss kraftverk. Kraftstasjon skal utvides med ny turbin. Slukevna vil dermed øke fra dagens 4.5 kbm/sek til 15 kbm/sek. Dette vil redusere flomoverløp over dammen til 21 % av dagens overløp. Reguleringshøgda av Flatsjø vil også øke med 30 cm.  
 
I dag slippes det ikke minstevannføring i elva. I søknaden foreslås det å slippe 300 l /sek fra 15. april til 15. oktober, og 100 l/sek om vinteren. Det er også foreslått å etablere terskler og konsentrere vannstrømmen til djupålen i perioder med lavvannføring. I vassdraget er det ørret og ørekyte.
 
Fylkesmannen har vurdert de naturfaglige konsekvensene ved utvidelsen av kraftverket. Konklusjonen er at den regulerte strekningen av Grøndøla ikke er spesielt viktig for fisk eller generelt biologisk mangfold.
 
Utvidelsen av kraftverket er derfor akseptabelt. Fylkesmannen påpeker imidlertid at minstevannføringen om sommeren økes til 500 l/sek. og anbefaler at det også bør etableres vannspeil med terskler.
 
I Flatsjø bør vannstanden i sommerhalvåret holdes på kote 697,5 slik som tidligere. Dette vil redusere omfanget av tørrlagte, grunne områder, noe som vil være positivt for produksjonen av fisk og biologisk liv i vannet.  Fylkesmannen sier også at effektkjøring av kraftverket må unngås.
 
Les Fylkesmannens uttalelse: Utvidelse av Brekkefoss kraftverk (PDF)