Resultat for 1. halvår 2008: Rekordhøy kraftproduksjon for E-CO

19.08.08

Pressemelding 07/08

E-CO fikk en rekordhøy kraftproduksjon i 1. halvår. Oppnådd salgspris ble også god, men relativt lav områdepris i Sør-Norge slo negativt ut. Økt grunnrenteskatt medførte et noe svakere halvårsresultat enn i 2007. Resultat etter skatt ble på 584 millioner kroner mot 652 millioner kroner i 1. halvår i fjor.

Kraftmarkedet i 1. halvår var meget volatilt og preget av store prisforskjeller mellom prisområdene. For E-CO var det en utfordring at Sør-Norge hadde redusert utvekslingskapasitet på grunn av feil i nettet. Kombinert med en mild og snørik vinter medførte dette flaskehalser ut av området og tidvis betydelig lavere pris i Sør-Norge enn systemprisen og i omliggende prisområder som til dels hadde meget høye priser. Kraftprisene i Norden ble påvirket av at de kontinentale prisene gikk opp på grunn av kraftig vekst i prisene for fossile brensel. Også CO2 kvoteprisene økte betydelig. Ved utgangen av halvåret lå terminprisene for 4. kvartal 2008 og påfølgende år på historisk sett svært høye nivåer.

 

Driftsinntektene i 1. halvår ble 1 731 millioner kroner som innebærer en økning på 8 prosent i forhold til 1. halvår i fjor. Oppgangen skyldes økt produksjon og høyere salgspris. E-COs produksjon mates i hovedsak inn i Sør-Norge, og prisavviket påvirket driftsinntektene i negativ retning. Oppnådd pris ble likevel litt over systemprisen. Produksjonen i halvåret var noe høyere enn i fjor, men vesentlig høyere enn historisk normalproduksjon og er den høyeste produksjonen E-CO har hatt i perioden januar-juni.

 

Driftsresultatet i 1. halvår 2008 ble 1 270 millioner kroner, tilsvarende en økning på 7 prosent.

 

Netto finanskostnader ble 195 millioner kroner i 1. halvår 2008 mot 186 millioner kroner i 1. halvår 2007. Økningen skyldes at virkningen av høyere rente overstiger effekten av nedbetaling av rentebærende gjeld.

 

Resultat før skatter ble 1 094 millioner kroner som er 7 prosent høyere enn i 1. halvår 2007. Skattekostnaden økte imidlertid fra 373 millioner kroner i 1. halvår 2007 til 510 millioner kroner i samme periode i 2008. Økningen knytter seg særlig til grunnrenteskatten og skyldes skjerpede skatteregler, høyere spotpriser samt økt produksjon.

 

Resultat etter skatt ble 584 millioner kroner i 1. halvår. Dette er 10 prosent lavere enn i 1. halvår 2007 da resultatet var 652 millioner kroner.

 

Gjennomsnittlig systempris var 28,9 øre per kWh i 1. halvår 2008. Til sammenligning var gjennomsnittlig systempris 20,0 øre i tilsvarende periode i fjor. Konsernet oppnådde en salgspris på ca. 29,5 øre per kWh som er ca. 3 prosent høyere enn i 1. halvår 2007.

 

Konsernets kraftproduksjon var 5 903 GWh i 1. halvår i år. I tilsvarende periode i 2007 var kraftproduksjonen 5 705 GWh.

 

Ved utgangen av 1. halvår 2008 var konsernets egenkapitalprosent 39,3 prosent mot 34,8 prosent ved årets begynnelse og 36,4 prosent på tilsvarende tidspunkt i fjor.

 

E-COs hydrologiske ressurs var god ved utgangen av halvåret. Selskapet forventer derfor en høy kraftproduksjon i siste halvår. En vesentlig del av forventet produksjon er prissikret for resten av året. Det er utsikt til et godt årsresultat for E-CO.

 

Nøkkeltall* – E-CO Energi (mill. kr.):

 

1. halvår 2008

1. halvår 2007

2007

Driftsinntekter

1 731

1 605

2 823

Driftskostnader

(461)

(415)

(892)

Driftsresultat

1 270

1 190

1 931

Resultat før skatter

1 094

1 025

1 582

Resultat etter skatter

584

652

947

Egenkapital

6 669

6 440

6 085

Gjeld og egenkapital

16 970

17 672

17 509

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:Hans Erik Horn

Adm. direktør, E-CO Energi

24 11 69 10 / 901 92 942

Ragnar Søegaard

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 915 49 315

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196