Konsesjonssøknad Mork

27.06.08

E-CO har i dag sendt konsesjonssøknad for Mork kraftverk. Kraftverket vil utnytte et fall i Erdalselvi på 365 meter og er planlagt med en installert effekt på 35 MW. Midlere årsproduksjon er beregnet til i underkant av 90 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til 4500 husstander.

Mork kraftverk er et aksjeselskap som vil bli formelt stiftet når det foreligger konsesjon for det planlagte kraftverket. Partene i Mork kraftverk er grunneiere på den aktuelle fallstrekningen som vil eie 33 % av aksjene og E-CO Vannkraft as som vil eie 67 %. De aktuelle grunneierne er ikke medeiere i kraftverk fra før.

Miljø
En utbygging av Erdalselvi i henhold til de foreliggende planene gir generelt små konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Kraftverksprosjektet er utformet med tanke på minst mulig negative konsekvenser for viktige hensyn, bl.a. biologisk mangfold, landskap og kulturhistorie.

Konsekvensene er størst i anleggsfasen, og da hovedsakelig knyttet til arealinngrep, støy og forstyrrelser. I anleggets driftsfase er de langsiktige konsekvensene først og fremst knyttet til effekten av redusert vannføring på ferskvannsbiologi, landskap og muligens elva som barriere for beitedyr.

Det foreslås enkelte avbøtende tiltak for å minimere konsekvensene av en utbygging. Samlet sett framstår prosjektet som lite konfliktfylt i forhold til konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.

Fordelene med prosjektet er verdiskaping til eiere og fallrettighetshavere og derigjennom styrking av lokal bosetting, skatteinntekter til stat og kommune, og mulighet for økt verdiskaping for lokal næringsliv i anleggsfasen.

Folkemøte er planlagt den 24. september. Høringsfrist er satt til 1. november. For mer informasjon se NVEs hjemmesider.

Fullstendig konsesjonssøknad med alle de ulike konsekvensutredningene.

Kontaktpersoner:Odd Øygarden

Direktør for eierksap og utvikling,
E-CO Vannkraft

24 11 65 10 / 920 14 515

Halvor Halvorsen

Fagsjef for eierskap og utvikling
E-CO Vannkraft

24 11 65 00 / 97 50 50 51